Športová hala Slávia v Trnave

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov “Športová hala Slávia v Trnave” bolo nájsť komplexné riešenie vedúce k realizácii objektu novej športovej haly. Súťaž overená Slovenskou komorou architektov bola vyhlásená v júli.

Zámerom mesta je na mieste súčasnej športovej haly (pri ústrednej športovej zóne), vybudovať nové centrum so zázemím pre 120-tisícové spádové územie. Od súťažiacich bol požadovaný komplexný návrh areálu s viacúčelovou halou, tréningovou plochou, univerzálnou telocvičňou a potrebným zázemím. Hlavná hala musí byť schopná okrem športových podujatí hostiť aj na rôzne kultúrno-spoločenské akcie.

Porota v zložení: Juraj Hantabal, Ľubica Fenclová, Andrej Gürtler, Michal Sulo, Tomáš Guniš, Peter Purdeš a Miroslav Kadlíček hodnotila spolu 8 súťažných návrhov.

Na hodnotiacom zasadnutí, ktoré sa konalo 28. októbra, určila poradie nasledovne:

1. cena (12 000,- €) – návrh číslo 6: N/A – Benjamín Bradňanský, Vít Halada, Maroš Greš, Igor Machata

Hodnotenie poroty:
Urbanisticky výborné, funkčne a dispozične výborne zvládnuté, dobré napojenie na prístup do športového areálu, univerzálne napojené na okolie, udržateľná architektúra; fasáda je nedopovedaná, ale otvorená riešeniam (bude odrazom prevádzky jednotlivých priestorov v parteri, ktoré ju prirodzene oživia); porota oceňuje vzťah navrhovaných objektov so športovým areálom a flexibilitu z hľadiska jeho budúceho rozvoja, návrh spĺňa požiadavky zadávateľa na prevádzku, riešenie fasád je otvorené pre dopracovanie v rámci následnej komunikácie so zadávateľom.

ostatné ceny neboli udelené. Odmenená bola dvojica návrhov:

Odmena za urbanistické, dopravné a dispozičné riešenie (1 000,- €) – návrh číslo 9: 2M ateliér architektúry – Miroslav Michalica, Tomáš Pozdech

Hodnotenie poroty:
Urbanisticky dobre riešené, súdobá architektúra s otvoreným prístupom na dialóg so zadávateľom; vhodne riešené urbanistické napojenie na vnútroblok s atletickým oválom a komunikácia s okolím (budova internátu), nedostatočná kapacita divákov porovnateľná s jestvujúcou športovou halou; komplikovaný prístup do športovej haly.

 

Odmena za urbanistické, dopravné a dispozičné riešenie (1 000,- €) – návrh číslo 5: Acrea: Michal Pasiar, Juraj Mihálik

Hodnotenie poroty:
Rešpektuje okolité budovy, exteriér nevyhovujúci, parkovanie prepracovať (spád, dva vjazdy zbytočne, jeden je v konflikte s nástupnou zónou), interiérový i exteriérový architektonický výraz súťažného návrhu nespĺňa súdobé výrazové prvky; vstupný priestor medzi navrhovaným objektom a budovou internátu zohľadňuje potrebu prepojenia so športovým areálom, architektonické riešenie vyvýšenej terasy, budovy aj interiérov je nedostatočné.

Ostatné návrhy uvádzame v chronologickom poradí, podľa dátumu doručenia:

Návrh číslo 1 – about_architecture: Pavol Zibrin, Róbert Donoval

Hodnotenie poroty:
Dominanta (strom) nevhodne zvolená, riešenie nevytvára primeranú „bránu“ do športového areálu; urbanisticky, architektonicky a prevádzkovo nevyhovujúce, rôzne schodiská pre prístup do objektu sú komplikované, pozitívne – vytvorenie priestoru pred štadiónom, ale nedopracované; tréningová hala nespĺňa požiadavky prevádzkovateľa areálu; nekomunikuje s okolím, nekomunikuje s jestvujúcimi funkciami areálu; dopravne nevyhovujúce.

Návrh číslo 2 – PHAAD: Peter Hanzlíček

Hodnotenie poroty:
Monumentálnosť, “nehodí sa” z hľadiska širších vzťahov; nekomunikuje s okolím, urbanisticky nevyhovuje, dispozične a funkčne v poriadku, množstvo technológií, forma nevyjadruje funkciu.

Návrh číslo 3 – Pavol Mrázek

Hodnotenie poroty:
Nízka svetlá výška tréningovej plochy, poddimenzované zázemie pre športovcov, zbytočne veľa stravovacích zariadení, veľký objem, malá športová plocha, naddimenzované doplnkové funkcie na úkor hlavnej funkcie objektu (zlé rozdelenie objemov na funkcie), konflikt s okolím, zablokovanie pešieho ťahu do vnútrobloku; zlé dopravné riešenie napojenia; riešenie hľadiska je vyhovujúce; vstupné priestory veľkoryso riešené.

Návrh číslo 4 – Architektur&Design Andreas Volkmar und Christoph Volkmar: Andreas Volkmar, Christoph Volkmar (Nemecko)

Hodnotenie poroty:
Kapacitne nedostačujúce (tribúna len 960 miest, 1800 len keď sa stiahnu tribúny), nevyhovujúci exteriér objektu, uzatvorený priestor, nevyhovujúca dopravná obslužnosť (riešením by bola úprava vstupu); rešpektuje okolie, dostatok zelene, prehľadná dispozícia, dobre riešené pavilóny, prepojenie hál pod zemou, vyhovuje dostatok šatní umiestnených pod zemou, dobre vyriešený vstup pre športovcov.

Návrh číslo 7 – INDEX: Michal Oborný

Hodnotenie poroty:
Urbanisticky nie je dobre riešené, dispozične komplikované, nepochopené zadanie na min. 1800 divákov (tu podané ako 1600 + 900), vizuálne zaujímavé (koncepčne, súdobo a vhodne požitý materiál fasády), ale urbanisticky nerešpektuje a nenadväzuje na vnútroblokové športové aktivity); bežecká dráha v garáži zbytočne predražuje náklady a nie je využiteľná; športové haly umiestnené na poschodí nad vstupným priestorom – nevyhovujúce z hľadiska komplikovaného prístupu väčšieho množstva návštevníkov.

všetky návrhy sú uverejnené na stránkach Archinfo.sk

zapisnica z komisie