Výstavba bytového komplexu Andromeda na sídlisku KVP, Košice – výsledky vyzvanej súťaže

Účelom vyzvanej jednokolovej urbanisticko-architektonickej súťaže bol výber najvhodnejšieho riešenia bytového komplexu a občianskej vybavenosti na pozemku investora o výmere 27765 m2 na sídlisku KVP v Košiciach. Návrh bolo potrebné spracovať so zohľadnením väzieb na súčasnú zástavbu a zároveň na potenciálne možnosti rozvoja územia (s prihliadnutím na stanovisko ÚHA mesta Košice, ktoré špecifikuje podiel zastavanej plochy). Cieľom investora je maximálne využitie pozemku podľa možností lokality. Počíta s realizáciou minimálne 400 bytov a prislúchajúcej občianskej vybavenosti.

Zoznam súťažiacich vyzvaných vyhlasovateľom:

AM – ARCH, Košice
ar.chitect, Košice
ATELIER 69 – ARCHITEKTI, Praha
Compass, Bratislava
Pačay architekti, Košice
Petr Hájek Architekti, Praha
re:architekti studio, Praha
Vallo Sadovsky Architects, Bratislava

Porota určila poradie nasledovne:

  1. miesto: re:architekti studio, Praha

Komentár autorov:
“Do svažitého terénu řešeného území vkládáme tři linie. Dvě linie domů a jednu linii ulice mezi nimi. Křivka linií reaguje na tvar a morfologii dané parcely. V jedné linii domů stojí věže v druhé nízké bytové domy. Tam kde se linie otevřou navrhujeme nové parkové náměstí. Celá zástavba graduje směrem k Moskevské třídě, kde dosáhne výška věží výšky sousedních věžáků. Linie věží nechává možnost průhledů, linie nízkých domů nechává možnost průchodu. Mezi liniemi domů vzniká pohodlné sousedství s řadou nečekaných průhledů a obrazů. Lapidární schéma, které v sobě nese mnohost.”

Komentár poroty:

Nová hmotová štruktúra je dopravne napojená na Wuppertálsku ulicu, autori navrhujú novú automobilovú komunikáciu v údolí v smere S – J s vyznačením dvoch možných napojení na Wuppertálsku ulicu, každý bytový dom má v suteréne vlastné parkovanie. Princíp roztrúsenej (šachovnicovej) zástavby s dobre premyslenou filozofiou vizuálnych vzťahov v riešenom území (dve línie domov, Z líniu tvoria vežové domy, gradujúce smerom k Moskovskej triede, V líniu tvoria nízke domy). Návrh reaguje na existujúce priečne pešie osi, ktoré prepájajú riešené územia so sídliskom KVP návrhom dvoch veľkostne diferencovaných námestí v J a v S časti riešeného územia, čo zvyšuje jedinečnosť návrhu a jednoznačne vyjadruje vzťah k Wuppertálskej ulici (Wuppertálsku ulicu návrh chápe ako mestskú ulicu. Priestory medzi domami sú jasne definované, sú stvárnené s príjemnou eleganciou a nepredstieranou hodnotou, Veľmi komplexný a konzistentný návrh, nenásilný voči okoliu, s výškovou gradáciou a detailne preriešenými vnútroblokovými priestormi. Návrh prezentuje veľmi kultivovanú a solídnu architektúru (artikulácie vstupov, proporcie, okná so zníženými parapetmi, prísnosť, kvalitné loggie) s dôsledným a premysleným riešením dispozícií bytov (výhľady na dve svetové strany, možnosť priečneho prevetrávania, nárožné terasy, náznak riešenia interiérov).

2. miesto: Compass Architekti, Bratislava

Komentár autorov:
“Hlavnou myšlienkou návrhu je nenarušiť plynulosť biokoridoru, ale naopak snaha zatraktívniť ho pre ľudí. Hmotovo by mal byť návrh koncipovaný tak aby zmiernil veľký kontrast medzi socialistickou výstavbov panelových bytových domov na západe a rodinnými domami na východe.Vzhľadom k atraktivite biokoridovu sa objemové riešenie prispôsobuje svažitému terénu. Jednoznačný šachovnicový urbanistický koncept bodových bytových domov v zeleni zachováva existujúcim bytovým domom priehľady a zároveň vytvára kvalitné výhľady novým bytovým domom na priľahlú zeleň. Urbanistická koncepcia maximalizuje plochy fasád ktoré možno preslniť. Návrh zachováva kvalitný topologický pohyb v území a vytvárav sebe novú funkčnú kompozičnú os stredom urbanistickej štruktúry.”

Komentár poroty:

Dopravné napojenie z Wuppertálskej ulice, územia vnútroblokov nie sú rušené automobilovou dopravou, pešia komunikácia stredom štruktúry v S – J smere sa javí ako vhodné riešenie, priechodnosť územia v pozdĺžnom a priečnom smere je dobrá, návrh dobre reaguje na priečnu pešiu os zo sídliska KVP (kostol na Triede KVP, budova pošty) návrhom malého námestia, vzťah k Wuppertálskej ulici je jasný a čitateľný. Princíp roztrúsenej zástavby (jednotný šachovnicový koncept rozvinutý na celé územie, jeden koncept popisuje celé územie). Koncept jasný a elementárny, v hmotovej štruktúre vyjadruje názor na prechod medzi hmotovou štruktúrou sídliska KVP a hmotovou štruktúrou súboru RD na Topásovej ulici, preferuje viac mestský výraz ako sídliskový, čo je pozitívne, netvorí zbytočné nové dominanty, zachováva priehľady na novú zástavbu, nie na zástavbu sídliska KVP. Hmoty sú vhodne štruktúrované (mestské vily, bytové domy), čo tvorí príjemnú mierku a vysokú kvalitu vnútorných priestorov s bohatými zelenými plochami. Štyri typy domov s flexibilnou dispozíciou, kvalitne osadených rešpektujúc geomorfológiu, problematickým sa javí fungovanie terás, súkromných a verejných medzipriestorov. Málopodlažná zástavba sa javí diskutabilná, rovnako aj ekonomická náročnosť objektov parkingu v suterén.

3. miesto: Vallo Sadovsky Architects, Bratislava

Komentár autorov:
“Poloha pozemku a náväznosť na okolitú zástavbu navádzajú na umiestnenie lineárnych domov v smere juh sever, ktoré sú preslnené z oboch strán. V tomto riešení má základy aj náš urbanistický návrh. Umiestnili sme tu domy, ktoré sú uložené v smere vrstevníc, pričom kopírujú východnú a západnú hranicu pozemku. Tieto lineárne objekty sme začali deliť kvôli priepustnosti územia a odstráneniu vizuálnej bariéry medzi domami a zeleňou. Táto urbanistická schéma tak vytvára dva druhy priestorov. Prvým druhom sú priestory medzi objektami – zelené dvory. Umožňujú obyvateľom sídliska plynulý, rýchly a priamy prechod do zeleného údolia. Druhým priestorom je stredový lineárny park, ktorý prechádza celým naším územím z juhu na sever. Park začína na južnej strane malým námestím, ktoré dopĺňa zeleň vo forme stromov umiestnených v pravidelnom rastri. Objekty sú navrhované ako ustupujúce terasovité hmoty, čo pomáha priehľadom z jestvujúcej zástavby na západnej a východnej strane pozemku.”

Komentár poroty:

Urbanistický koncept založený na princípe roztrúsenej zástavby, hmotová štruktúra (dve línie domov medzi nimi lineárny park) je dopravne napojená na Wuppertálsku ulicu, autori navrhujú v údolí ďalšiu automobilovú komunikáciu v smere S – J. Wuppertálsku ulicu chápu autori ako plnohodnotnú mestskú ulicu, s návrhom námestia v J časti územia, ktoré sa zdá byť problematické najmä z aspektu geomorfológie a z aspektu väzby ku križovatke. Priečna a pozdĺžna priechodnosť územia je vhodne riešená, priestory medzi domami sú jasne definované, práca s verejným priestorom kvalitná s jednoznačne definovanou vnútroblokovou líniou, určenou na šport a oddych. Architektonické riešenie eklekticky pôsobiacich “zikkuratov“ pôsobí v riešenom území rozpačito, nevytvára očakávaný prechod medzi dvoma existujúcimi štruktúrami (sídlisko KVP a súbor RD na Topásovej ulici). V dispozičnom riešení bytov sa javia byť problematické terasy so severnou orientáciou.

 

všetky výsledky tu: