Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlásilo v januári súťaž, ktorej cieľom bolo získať architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu podľa scenára, ktorý vypracoval Archeologický ústav SAV v Nitre. Na hodnotiacom zasadnutí dňa 27. mája 2020 sa uzniesla na poradí návrhov. Celkovo bolo  súťaži doručených 8 návrhov. Porota súťaže návrhov rozhodovala v zložení:

1. Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, predseda poroty, závislá na vyhlasovateľovi,
2. doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi,
3. PhDr. Karol Pieta, DrSc., člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi,
4. Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD., člen poroty, nezávislá na vyhlasovateľovi,
5. Ing. arch. Pavol Paňák, člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi,
6. Ing. arch. Eva Borecká PhD., člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi,
7. Ing. arch. Jakub Kopec, člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi

1. miesto:
Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Bc. Adam Mravík, Bc. Viktor Mikovčák Cena: 3 500 €

Komentár poroty: Návrh pracuje s hmotou archeologického nálezu s prekvapujúcou mierou ľahkosti. Dôraz kladie na samotný nález, ktorý v priestore  tomu určenému prezentuje čisto, bez ďalších vizuálne rušivých komponentov. Návrh maximálne rešpektuje daný priestor, nezapĺňa ho ťažkopádnym výstavným mobiliárom. V prvých dvoch miestnostiach stupňuje isté napätie a očakávanie návštevníka, ktoré v strednej, ústrednej miestnosti vrcholí tajomnou atmosférou, temným priestorom s panorámou exteriéru a dominantnou hrobkou v podzemí. Efektné riešenie veľkoplošných sklených stien s uložením vzácnych nálezov ale vyvoláva dojem vysokej náročnosti údržby expozície a účinnosti nutnej klimatickej ochrany exponátov. Porota odporúča dopracovať návrh stvárnenia jednotlivých tém scenára s prihliadnutím k praktickým potrebám  expozície, vrátane jej  údržby, bezpečnosti a na interaktívne, virtuálne, multimediálne prvky s dôrazom na interaktivitu s návštevníkom.

 

2. miesto:
Ing. arch. Klaudia Chodelková, Peter Moravčík
Cena: 2 000 €

Komentár poroty: Návrh dôkladne plní stanovené nároky na rozsah vystavených predmetov nálezu, dokumentuje dôležité sprievodné okolnosti tak, ako boli stanovené scenárom súťaže. Účinne kladie dôraz na interpretáciu – pochopenie významu jednotlivých expozičných objektov.  Pracuje s kombináciou viacerých expozičných postupov s potrebnou mierou interaktívnych pomôcok. Kombinuje nástenné a priestorové vitrínové elementy so sprievodnou grafickou ilustráciou. Detailne rozpracováva vhodné a nápadité  technické riešenia včítane vítaného využitia originálnych trámov vonkajšej komory a prezentácie najvýznamnejších exponátov. Problematickým sa javí nedostatočná reflexia charakteristických tektonických vlastností priestorov, v ktorých je expozícia komponovaná. Svojou koncepciou bezo zvyšku zatemneného prostredia ako pozadia svetelne exponovaných plôch a predmetov je skôr výstavníckou stratégiou s limitovanou identifikáciou s miestom a prostredím expozície. V tomto zmysle je voči jestvujúcim architektonickým charakteristikám značne anonymná. Dôsledne zatemnená atmosféra celej expozície je síce atraktívna, je však takto oslabené jej vyvrcholenie v centrálnom zatemnenom priestore s hrobkou a diorámou. Priveľa predmetov a informácií tu vystavených tiež skôr rozptyľuje uvedomenie si jedinečnosti nálezu silným zážitkom práve v tejto centrálnej pozícii.

3. miesto: Mgr. art. Matúš Bišťan, Mgr. art. Šimon Chovan
Cena: 1 500 €
Hodnotenie poroty: Prezentácia je pojatá moderne a esteticky. Akceptuje najdôležitejšie požiadavky scenára a pracuje s účinnou interaktivitou s návštevníkom (mikroskop, virtuálna realita). Príťažlivá je aj jednotiaca farebnosť riešenia. Vkladané modulové prvky zmenšujú výstavné priestory a vytvárajú hluché zóny. Kombinácia denného svetla a umelého osvetlenia (priznané okná expozície) môže mať negatívny vplyv na exponáty z organických materiálov, ktoré sú v prevahe. Rozpočet je spracovaný len formálne, bez špecifikácie položiek.