Bytový súbor Terchovská

73 účastníkov predložilo celkovo 76 návrhov. Tri návrhy boli z hodnotenia vylúčené.

Porota zasadala počas dvoch dní (4.-5. februára 2020) v nasledovnom zložení:

Ing. arch. Juraj Šujan, riadny člen poroty, predseda poroty
Ing. Boris Hrbáň, riadny člen poroty
Akad. arch. Ladislav Kuba, riadny člen poroty
MgA. Ondřej Synek, riadny člen poroty
Ing. arch. Juraj Benetin, riadny člen poroty
Ing. arch. Norbert Dvorčák, náhradník poroty
Ing. arch. Michal Pulman, náhradník poroty
Ing. arch. Marek Harčarík, sekretár súťaže
Mgr. art. Katarína Máčková, overovateľ súťažných podmienok
Mgr. Alexandra Vičanová, overovateľ súťažných podmienok

O udelení cien a odmien rozhodla nasledovne:

1. cena vo výške 16 000 € návrh účastníka č.58 The Büro s.r.o., ktorý sa umiestnil na 1. mieste.
Autori návrhu: Ing. arch. Ivo Stejskal, Ing. arch. Jan Rolinc, Ing. arch. Iva Mrázková, David Erik Bernátek

Komentár poroty:

Pri víťaznom návrhu vyzdvihujeme predovšetkým vynikajúce urbanistické riešenie a citlivé začlenenie do územia. Bariérový pavlačový dom odtieňuje hluk z Galvaniho ulice a logicky dopĺňa rad štvorpodlažných panelových domov. Zároveň sa však ku koridoru Galvaniho ulice nestavia chrbtom, keď na oboch priečeliach autori umiestnili priestory vybavenosti. Správnosť tohto rozhodnutia potvrdzuje aj úprava a zvládnutie čelného priestoru pri križovatke Rožňavská – Galvaniho ulica. Skupina menších domov v západnej časti pozemku reaguje na mierku priľahlej zástavby a vytvára tak priepustné poloverejné priestory, ktoré nadväzujú na obdobné priestory medzi panelovými bytovými domami na juhovýchodnej strane Banšelovej ulice. Autori navyše vhodne umiestňujú vjazd do podzemnej halovej garáže do Banšelovej ulice, čím odľahčujú dynamickú dopravu v Terchovskej ulici a potvrdzujú jej status vedľajšej ukľudnenej slepej ulice.

Samotné domy sú lapidárne tak v konštrukčnom, ako aj v dispozičnom riešení, čo považujeme za správne. Popri splnení požadovaných parametrov navrhnutých bytov ponúka riešenie vhodných spoločných a komunitných priestorov.

Vidíme možnosť ďalšieho vývoja návrhu v optimalizácii veľkosti podzemnej halovej garáže a posune vjazdu do suterénu od križovatky Galvaniho – Banšelova ul.

2. cena vo výške 10 000 € návrh účastníka č.37 SUPERATELIER s.r.o., ktorý sa umiestnil na 2. mieste.
Autori návrhu: Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Kristína Machajová

Komentár poroty:

Urbanistické riešenie druhého oceneného návrhu oceňujeme. Líniový bytový dom odtieňuje vnútro riešenej parcely od hluku. Zároveň ale kvitujeme, že sú aj do Galvaniho ulice orientované okná obytných miestností. Autori teda nerezignujú na možnosť budúcej transformácie Galvaniho na mestskú triedu. Dvojica menších bodových bytových domov v západnej časti parcely nadväzuje na domy v susedstve. V prízemí sú menšie domy vybavené prenajímateľnými priestormi, ktoré k sebe dôveryhodne priťahujú spoločenský život.

Dispozičné riešenie domov je veľmi racionálne, vrátane riešenia podzemného parkoviska. Domy samotné sú navrhnuté starostlivo s citom pre detail.

Príležitosť na zlepšenie výsledku vidíme v revízii oboch priečelí pozdĺžneho bytového domu, ktorých súčasné riešenie považujeme za nevhodné.

3. cena vo výške 6 500 € návrh účastníka č.43 MRCK GROUP s.r.o., ktorý sa umiestnil na 3. mieste.
Autori: Ing. arch. Andrej Olah, Ing. arch. Filip Marčák, Ing. arch. Matej Kurajda, Ing. arch. Jana Filípková

Komentár poroty:

Tretí ocenený návrh nás presvedčil prostým a fungujúcim usporiadaním dvoch pozdĺžnych pavlačových domov, ktoré vhodne využíva základnú konfiguráciu parcely. Park, ktorý medzi domami vzniká, dobre nadväzuje na existujúci park medzi panelovými domami a zároveň umožňuje elegantný priechod parkom ku križovatke Rožňavská – Galvaniho. V situovaní vjazdu do podzemných garáží vidíme, ale priestor na vylepšenie projektu.

Konštrukčné riešenie domov je lapidárne a vhodné. Traktovanie bytov je tiež správne, samotné dispozičné riešenie jednotlivých bytov, ale umožňuje tiež výrazné zlepšenie. Jednotlivé domy majú správne orientované obytné miestnosti. Kvitujeme návrh predzáhradiek na zvýšenom prízemí. Materiálové vyhotovenie fasád domov si vynútilo dôkladnú diskusiu medzi porotcami. Pozinkované plechy môžu evokovať experimentálne sídlisko Invalidovňa v Prahe, ale aj oceľokôlne na predmestí. 

Odmeny:

Odmena vo výške 1375 € návrh č.15 FREE DOM s.r.o., ktorý sa umiestnil na 4.až 7. mieste.

Komentár poroty:

Návrhu porota udelila odmenu za zaujímavé urbanistické riešenie a výtvarný výraz, ktorý ju podnietil ku dôkladnej diskusii.

 

Odmena vo výške 1375 € návrh č.16 Ing. arch. Šimkovič Vladimír / Ing. arch. Márius Žitňanský, ktorý sa umiestnil na 4.až 7. mieste.

Komentár poroty:

Oceňujeme silný urbanistický koncept, racionálne konštrukčné a dispozičné riešenie. Riešenie parkovania a s tým súvisiace úpravy parku, ale vzbudzujú veľké pochybnosti.

 

Odmena vo výške 1375 € Návrh č.27 DOXA s.r.o., ktorý sa umiestnil na 4.až 7. mieste.

Komentár poroty:

Odmenu tomuto návrhu udeľujeme predovšetkým za dôsledné overenie dispozičného a priestorového konceptu a silný umelecký výraz navrhovanej štruktúry.

 

Odmena vo výške 1375 € návrh č.39 PLURAL s.r.o., ktorý sa umiestnil na 4.až 7. mieste.

Komentár poroty:

Kladne hodnotíme výborné dispozičné a konštrukčné riešenie návrhu a jednoznačný urbanistický koncept. Za nevhodné považujeme umiestnenie vjazdu do podzemnej garáže, vstupov do domov a príliš tvrdý výraz domov.

 

Ostatné zúčastnené kolektívy, podľa poradia zostaveného na základe hodnotenia poroty:

8. – 10. miesto:

NOIZ s.r.o.
Ing. arch. Pavol Dobšinský
Totalstudio, s.r.o.

11. – 29. miesto:

Grido architekti, s.r.o.
A B.K.P.Š., spol. s r.o.
OON Design s.r.o.
SLLA s.r.o.
Architekt DI Max Utech
hantabal architekti s.r.o.
MAPA architekti s.r.o.
Mag.arch. Peter Stec, ArtD. / studený architekti s.r.o.
young.s architekti s. r. o.
RULES, s.r.o.
winwin architects s.r.o.
BEEF, s.r.o.
plus 2 architekti s.r.o.
ECKHARDT s.r.o.
Ing. arch. Matúš Podskalický / LP Bros, s.r.o.
Ing. arch. Kristína Olesová A
ALEXY & ALEXY s.r.o.
JSME ARCHITEKTI s.r.o. / Ing. Martin Sladký
Ing. arch. Emanuel Murín

30. – 45. miesto:

DAVANITA about_architecture s.r.o.
Ing. arch. Pavol Vadkerti – PV ART
Ing. arch. Dávid Chaľ / FVA, s.r.o.
ProRevit s.r.o.
PH9 s.r.o.
LIMarch s.r.o.
INDEX, spol. s.r.o.
PHA, s.r.o.
ATELIÉR A. BKPŠ
Šutek s.r.o.
Maarch s.r.o.
LePlan, s.r.o.
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o.
Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
Houzzin s.r.o.
Ing. arch. Milan Kiaček

47. – 57. miesto:

Ing. arch. Tomáš Beneš
MBarch s.r.o.
MMA ateliér, s.r.o.
Atelier 008 s.r.o.
IKOONA a.s.
GFI, a.s.
nice&wise s.r.o.
adbau+, s.r.o.
Ing. arch. Peter Szofka
MS arch, s.r.o.
Architekti on:off s.r.o.
2M ateliér architektúry, s.r.o.

58. – 70. miesto:

Ing. arch. Ľubomír Králik, ateliér architektúry a designu
MILAN architecture, s.r.o.
Kolčák architekti
DD Architekti s.r.o.
A11 spol s.r.o. ASPACE, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER PODOBA s.r.o.
Ing. arch. Emanuel Murín
Createrra s.r.o.
Ing. arch. Ján Kubina ARCHITEKTÚRA – URBANIZMUS
Ing. arch. Milan Kiaček
architekti Šercel Švec s.r.o.
A11 spol s.r.o.

71. – 73. miesto:

Doubner spol. s r.o.
ARC.AA s. r. o.
GEHAS SLOVAKIA s.r.o.

Všetky súťažné panely nájdete v tomto článku.

Zápisnica_hodnotenie