Komenského parčík Bratislava

BRATISLAVA. Krajinársko-architektonickú súťaž na obnovu námestia vypísalo Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Generálny investor Bratislavy (GIB) na jar 2020. Zadanie pre súťaž vychádzalo okrem stavebno-technických podmienok aj z názorov a potrieb obyvateľov, ktorí sa zapojili do participácie. Minulý rok Metropolitný inštitút a hlavné mesto Komenského námestie oživili prvýkrát cez program počas letných mesiacov, vďaka čomu sme získali najmä od ľudí žijúcich v okolí alebo tých, čo prišli na program, vyše 1200 odpovedí na to, ako tento priestor dnes ľudia vnímajú, a čo by na tomto námestí chceli mať. Ľudia by na námestí chceli viac zelene, priestor na sedenie a komorný pokojný program.

“(..) Riešenie prostredníctvom kvalitnej architektonickej súťaže v kombinácii so zapojením verejnosti je príkladom, ako chceme pretvárať verejné priestory v Bratislave,“ povedal primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

členovia poroty (hodnotiacej komisie):
Ing. Eugen Guldan PhD. – KA SKA – predseda poroty- nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Ivan Stankoci PhD. -závislý na vyhlasovateľovi
Ing. Štepánka Šmídová AA ČKA -nezávislá na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Ondřej Tuček AA ČKA -nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Irakli Eristavi – AA SKA -nezávislý na vyhlasovateľovi
Náhradníci poroty
Ing. arch. Monika Kuhn -závislá na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Tomáš Hanáček PhD. AA SKA -nezávislý na vyhlasovateľovi

Odborná porota (hodnotiaca komisia) súťaže spomedzi 14 ateliérov vybrala v júni štyri tímy, z ktorých architekti a krajinní architekti počas leta pracovali na návrhu pre Komenského parčík.

N/A + GROSS. MAX. landscape architects + Daniel Lapšanský

Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Stanislav Ondruš, Ing. Alžbeta Ondrušová; spolupráca: Bc. Veronika Slaničanová, Viktor Kačmár, Ing. Miloš Klokner (statika), akad. soch. Viktor Oravec (výtvarné dielo)

Office110 architekti | Augustín, Hörmann, Kastel, Kopecký

Totalstudio | Tomáš Tokarčík, Aleš Šedivec + Andrej Badin, Andrea Veselá

V druhej etape spomedzi štyroch tímov porotu najviac presvedčil návrh od ateliéru totalstudio. Architekti z totalstudio stoja tiež za letným pavilónom na nádvorí Slovenskej národnej galérie, ktorý v roku 2012 získal ocenenie CE.ZA.AR v kategórii exteriér, sú tiež za obnovou parku na Belopotockého ulici v Bratislave.

Návrh podľa odbornej poroty najpresvedčivejšie odpovedá na výzvy zadania – nachádza správnu mieru civilnosti pri exkluzivite materiálov a prevedení, dobre reaguje na technické limity územia. Priestor členia jednoduchou, bielo lakovanou oceľovou konštrukciou, ktorá sa bude popínať zeleňou, ponesie osvetlenie alebo zavesené atrakcie. Za silné stránky návrhu porota považuje elementárnu, čitateľnú geometriu, civilnosť intervencie v danom prostredí a rovnováhu urbánnych a prírodných elementov. Architekti námestie delia na dve časti s jednou zníženou pod úroveň okolia, na hrane vymedzujúcej zníženú plochu je priestor pre neformálne sedenie. Okrem popínavej zelene vytvárajúcej tieň nad priestorovou mriežkou, navrhujú priniesť na časť námestia bez podzemných priestorov vzrastlé stromy, ktoré námestie obkolesené fasádami budov príjemne zatieňujú a ochladzujú. Povrch na námestí je navrhnutý tak, aby privádzal dažďovú vodu do tej časti námestia, kde budú rastliny a kde bude môcť vsiaknuť.

1. miesto: návrh č.4 – Totalstudio
Autori: Tomáš Tokarčík, Aleš Šedivec + Andrej Badin, Andrea Veselá

Komentár poroty:
Návrh najpresvedčivejšie odpovedá na výzvy zadania – nachádza správnu mieru civilnosti výrazu pri exkluzivite materiálov a prevedení, dobre reaguje na technické limity územia (podzemná stavba ND), správne pomenúva ambivalenciu vzťahu park / námestie, vhodne tematizuje deje, ktoré sa reálne môžu na mieste odohrávať. Riešený priestor je vymedzený a rozčlenený jednoduchou, bielo lakovanou oceľovou konštrukciou s doplňujúcimi druhotnými rolami – umožní nechať sa popínať zeleňou, ponesie osvetlenie, zavesené atrakcie… Princíp kontrastu spevnenej plochy námestia a zapustenej priehlbiny pre vysádzanie drevinami je občerstvujúci a funkčný. Koncept prináša nevšedné riešenie, ktoré má najväčší potenciál pre to, stať sa architektonicky jedinečným počinom. Elementárna, čitateľná geometria, civilnosť intervencie v danom prostredí, rovnováha urbánnych a prírodných elementov sú silnými stránkami predloženého návrhu.

Porota však odporúča v rámci rozpracovania návrhu v ďalších stupňoch projektu overiť jeho hlavné princípy:
• Technické a konštrukčné riešenie oceľovej konštrukcie, ktorá pôsobí nerealisticky subtílne
• Druhovú skladbu navrhovaných drevín vzhľadom ku vlastnostiam stanovišťa a kontextu okolia
• Konkrétny návrh povrchu priehlbiny vzhľadom na údržbu, udržateľnosť, hospodárnosť s vodou a estetické pôsobenie.
• Overiť možnosť zväčšenia vegetačnej plochy zapustenej priehlbiny – v rámci členenia priestoru 50/50= námestie/park až na hranu oceľovej konštrukcie.

2. miesto: GROSS. MAX. landscape architects + N/A + Ing. Daniel Lapšanský

Autori: Barbora Mičovská, Vít Halada, Benjamín Bradňanský
Komentár poroty:
Autori predkladajú jasnú, čitateľnú a presvedčivo spracovanú víziu dovnútra orientovaného parku s celistvými vegetačnými plochami po obvode a centrálne vynechanú kruhovú výseč s dominantným platanom. Návrh je korunovaný tiež kruhovou, navyše v 3D deformovanou lamelovou pergolou, ktorá tvorí signifikantné poznávacie znamenie návrhu a napomáha svojou povahou, jasne vymedziť stred parku, ktorý zároveň v čase premenlivo zatieňuje. Vo svojej lapidárnosti ide o silný, hoci možno až príliš egocentrický koncept. Vodné prvky sú navrhnuté v súlade s celkovým konceptom a aj hospodárenie s dažďovou vodou je realistické. Porota ocenila víziu budúceho stvárnenia ulíc Gorkého a Jesenského, ktorú autori spracovali nad rámec súťažného zadania. Jedná sa o veľmi silný koncept založený na geometrickom princípe a hľadaní priestorovej harmónie. Návrhu by prospela väčšia miera civilnosti a to najme v dizajne ústredného možno až príliš “teatrálneho” prvku prekrytia.

3. miesto: návrh č.3 – Office110 architekti
Autori: Martin Hörmann, Richard Kastel, Peter Kopecký, Ján Augustín

Komentár poroty:
Autori vo svojom návrhu vyvýšený ústredný zelený koberec krájajú organicky tvarovanými radiálnymi prístupovými cestami, ktoré sa uprostred spájajú a vytvárajú centrálne voľne tvarovanú nepravidelnú plochu. Na rozhraní ciest a vegetačných plôch využívajú výškový rozdiel pre vytvorenie sedacích hrán a rozšírených plôch rôznych tvarov a veľkostí, čo v dôsledku pomáha v rámci konceptu vytvoriť zaujímavé komornejšie zákutia. Bohužiaľ sa však ukazuje, že táto členitosť je pre daný komorný priestor príliš zložitá, vhodná do mierkovo odlišného kontextu. Doplnenie trojice vzájomne sa prekrývajúcich pergol pôsobí už trochu nepatrične. Princíp výsadby stromov do pravidelného rastra v nadväznosti na už existujúcu alej pozdĺž bývalej obchodnej komory sa javí ako dobrý princíp, nemá ale žiadnu súvislosť s navrhnutým členením plôch a preto pôsobia trochu násilne.

4. miesto: návrh č.1 – Ing.arch. Michal Bogár
Autori: Mária Bogárová, Stanislav Ondruš, Alžbeta Ondrušová; spolupráca: Veronika Slaničanová, Viktor Kačmár, Miloš Klokner (statika), Viktor Oravec (výtvarné dielo)

Komentár poroty:
Predložený návrh vychádza z logickej a správnej úvahy o kontinuálnej mestskej urbánnej osi Hviezdoslavovho námestia, ktorá pokračuje skrz budovu ND až na Komenského námestia. Prináša prepracovaný koncept s množstvom zaujímavých myšlienok. Koncept zastavať námestie kolonádou s ortogonálnou štruktúrou, do ktorej je votknutý kruh trávnika, navyše ešte zo štvrtiny prekrytý dreveným pódiom, sa však javí ako príliš komplikovaný pre daný komorný priestor námestia. Ako jediný z návrhov navyše obsahuje pavilón s kaviarňou, ktorý nebol súčasťou zadania a javí sa ako nadbytočný. Rad rôznorodých prvkov – malé zapustené záhony, vodný kanál, slnečné hodiny, treláže, ale aj rozmiestnenie stromov dovnútra aj mimo kolonády bez jasných pravidiel – v tomto dôsledku tvorí roztrieštenú, neartikulovanú atmosféru priestoru, ktorý je pre takúto kumuláciu atrakcií príliš komorný.