Kúpele Grössling

Spomedzi účastníkov zo 17 krajín a 77 návrhov zvíťazil taliansky kolektív OPPS Archittura.

Medzinárodná architektonická súťaž na obnovu kúpeľov Grössling, ktorú na jar vypísalo Mesto Bratislava v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy a Generálnym investorom Bratislavy pozná víťaza.


Návrh florentského kolektívu OPPS Archittura bude slúžiť ako východisko pre obnovu mestských kúpeľov po 25 rokoch od ich zatvorenia. Celý priestor bude otvorený verejnosti, pribudnú nové bazény a sauny, rovnako ako úplne nové funkcie pre verejnosť vďaka presťahovaniu Mestskej knižnice do bývalej administratívnej časti.

Historické mestské kúpele Grössling boli už od svojho vzniku v 19. storočí dôležitým spoločenským bodom v centre mesta. Posledné štvrťstoročie žiaľ chátrajú. Ide pritom o jednu z posledných nezrekonštruovaných národných kultúrnych pamiatok v Bratislave.

Víťazný návrh ateliéru OPPS Archittura podľa slov poroty najlepšie reaguje na požiadavku mesta vytvoriť pokojný mestský blok. Návrh v plnej miere využíva existujúce priestory a vyžaduje najmenej deštruktívnych zásahov, čím zvýrazňuje hodnotu a patinu 125 ročnej budovy. Zároveň vytvára fungujúcu prevádzkovú schému  kúpeľov, knižnice a kaviarne. 

Návrh prinavrátil pôvodný vstup do kúpeľov z roku 1895 na nárožie Medenej a Kúpeľnej ulice.  Autori počítajú aj s  obnovou najstaršieho bazéna, ktorý zasypali pri prestavbe kúpeľov v štyridsiatych rokoch minulého storočia. Obnovia sa tri sedacie bazény a  pribudne k  nim parná sauna. Fínska sauna bude napojená na plavecký bazén. Návrh vytvára aj samostatnú saunovú zónu, miesta na masáže a kúpeľné služby, či vonkajší bazén.

Do prvého kola medzinárodnej architektonickej súťaže prišlo 77 návrhov zo 17 krajín, čo prekonalo aj nedávnu súťaž na Obytný súbor na Terchovskej ulici. Od leta na návrhoch pracovalo päť autorských kolektívov, ktoré porota posunula do užšieho výberu:

Taliansky tím OPPS Archittura, slovenský tím Grau architects – MRCK Group; Tvar a Roar architekti – A-design; český kolektív mar.s architects a maďarský Deichler Jakab Stúdió

O víťazovi rozhodla medzinárodná porota v zložení:

  • Ilja Skoček (SK) – architekt, predseda Slovenskej komory architektov, predseda poroty 
  • Lászlo Kovács (HU) –  prevádzkový riaditeľ budapeštianskych kúpeľov 
  • Adam Halíř (CZ) – ateliér Projektil architekti
  • Henrieta Moravčíková (SK) – teoretička architektúry
  • Peter Lényi (SK) – vedúci útvaru súťaží MIB

 

Súťažné návrhy, zoradené podľa umiestnenia v druhom kole súťaže:

1. cena: návrh č. 6 – OPPS Archittura
Autori: Antonio Salvi, Francesco Polci, Filippo Pecorai, Paola Chiriatti

Komentár poroty:
Víťazný návrh najlepšie reaguje na požiadavku zadávateľa vytvoriť pokojný, uzavretý mestský blok s dobre riešeným variabilným námestím a vzťahom k okolitému mestu. Autori dokázali jednoduchými zásahmi nadviazať na historickú hodnotu komplexu a zvýšiť kvalitu objektu. Návrh v plnej miere využíva existujúce priestory a obsahuje najmenej deštruktívnych zásahov, čím zvýrazňuje hodnotu a patinu 125 ročnej budovy a zároveň vytvára fungujúcu prevádzkovú schému kúpeľov, knižnice a kaviarne. Prevádzka jasne definuje oddelenie plaveckého bazéna, saunovej časti a samotných kúpeľov a taktiež rušnej a pokojovej zóny knižnice. Predpolie kúpeľov na Medenej ulici návrh rieši ako pokojný mestský verejný priestor s exteriérovým sedením. Naň priamo nadväzuje priestor kaviarne, ktorý tvorí spojovací bod medzi samotnými kúpeľmi a knižnicou. Návrh prinavrátil pôvodný vstup do kúpeľov z roku 1895 na nárožie Medenej a Kúpeľnej ulice. Pomerne málo vstupov do objektu zabezpečuje dobrú obsluhu celého objektu, prevádzkový koncept je hodnotený veľmi pozitívne. Porota ocenila materiálové prevedenie vkladaných konštrukcií, ktoré vytvárajú atmosféru pocitovo príbuznú celkovému charakteru budovy. Presklené konštrukcie odkazujú na obdobie rozvoja kúpeľov a zároveň vytvárajú veľkorysé a pritom krehké priestory. Vkladané konštrukcie pracujú s rôznou mierou otvorenosti voči okoliu – robia tak v závislosti na funkcii nadväzujúcich priestorov a na zámere autorov. Riešenie zadného dvora s presklenou sálou pre kultúru a s exteriérovou záhradou bolo hodnotené kladne. V objekte na Vajanského nábreží sa zachovávajú obytné podlažia bez radikálnych zmien.

Porota odporúča v ďalšom dopracovaní návrhu preveriť možnosti riešenia miestami príliš tesných priestorov medzi fasádou pôvodnej budovy a fasádou navrhovaných objektov a taktiež alternatívnu možnosť riešenia exteriérového bazéna v prieluke na Kúpeľnej ulici. Pozitívne je hodnotená jasná a konzistentná prezentácia návrhu s dôsledným rozpracovaním vlastnej témy a zároveň dostatočne otvorený koncept, s ktorým sa dá ďalej pracovať.

 

2. cena: návrh č. 56 – A – DESIGN 
Autori: Tomáš Pohanič, Michal Romanec, Patrik Kuva, Michal Buranovský, Denisa Kollárová, Igor Pohanič

Komentár poroty:
Pozitívom návrhu je jeho jasné urbanistické členenie a vysoká kvalita celkovej navrhovanej koncepcie. Na rozdiel od víťazného návrhu, v tomto prípade autori pracujú s výraznejším otváraním priestorov bloku do okolitého prostredia – zapojenie priestoru na Kúpeľnej ulici, využívanie exteriérových terás vo vnútri bloku. Porota ocenila umiestnenie a riešenie jednotlivých vstupov do objektu. Samostatný vstup do kúpeľov z prieluky na Kúpeľnej ulici vytvára veľkorysý predpriestor, ktorý vizuálne komunikuje s interiérom historickej kotolne a časti kúpeľov. Umiestnenie šatní do podzemného podlažia s prirodzeným presvetlením v rámci prieluky pôsobí ako dobré rozhodnutie a umožňuje vytvorenie verejnej funkcie na celom prízemí objektu. Porota ocenila navrhované kultivované materiálové riešenie, ale ako otázne vníma chýbajúce interiérové prepojenie kúpeľnej a knižničnej časti. Ako polemická bola časťou poroty hodnotená konzistentnosť architektonického riešenia novovzniknutých zásahov (opodstatnenosť pultovej strechy nad pôvodným bazénom, rozdielna tektonika tohto priestoru z pohľadu exteriéru a interiéru, riešenie vertikálneho priestoru s bazénom a umiestnenie oddychovej zóny v dekonštruovanej budove na Vajanského nábreží).

 

3. cena: návrh č. 70 – mar.s architects
Autori: Martin Šenberger, Martin Zítek, Daniel Mudra

Komentár poroty:
Porota oceňuje kvalitne vyriešený verejný priestor – veľmi mestský a zároveň príjemne civilný. Riešenie križovatky Medenej a Kúpeľnej ulice primerane uprednostňuje chodcov v území. Vstup do kúpeľov cez dvor, do šatní na prízemí bez kríženia prevádzky je pozitívom návrhu. Čitateľnosť novej vrstvy porota, na rozdiel od pamiatkarov, hodnotí kladne. Kladom je, že nepôsobí ako exhibícia, avšak ako negatívum bola vnímaná absencia jednoznačného architektonického výrazu asociovateľného s objektom kúpeľov. Priestor pre oddych je podhodnotený a jeho umiestnenie pri vstupe z neho robí príliš frekventovaný uzol vzhľadom na funkciu, ktorej má slúžiť. Otázne je riešenie šatní v rámci troch podlaží a vstup do saunového sveta cez hlavný bazén. Obnažená štítová stena v prieluke na Kúpeľnej ulici s brečtanom a graffiti pôsobí ako provizórium.

 

Odmena: návrh č. 36 – MRCK GROUP 
Autori: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda, Jana Filípková, Simona Fischerová, Karolína Krajčíková

Komentár poroty:
Pozitívom návrhu je umiestnenie knižnice a kaviarne do časti objektu orientovaného do parčíka na Medenej ulici. Autori vytvorili prevádzkovú schému, ktorá umožňuje oddeliť rušnú a pokojovú zónu kúpeľov, avšak plavecký bazén nemá vlastný prístup. Z pamiatkového hľadiska je tento konzervatívny návrh hodnotený kladne, vo veľkej miere pracuje s pôvodným objektom, zachováva exteriérový výraz stavby bez výrazných zásahov či dostavieb. Napriek tomu práca s historickou vrstvou v detaile navrhovaných stavebných úprav pôsobí necitlivo. V dôležitých priestoroch sú nízke svetlé výšky, čo môže pôsobiť stiesňujúco. Návrh neprezentuje výraznejšiu atmosféru, riešenie interiérov neprináša výraznejšiu pridanú hodnotu. Otázna je vhodnosť použitia schematického návrhového postupu, ktorému autori podriadili koncept. Pešia zóna na Kúpeľnej ulici nie je v dohľadnej dobe realizovateľná a má príliš formálnu štruktúru, výsledný verejný priestor pôsobí tvrdým dojmom. Riešenie nástupu na vstupné schodisko popri kotloch a ich posunutie sa nejaví ako vhodné riešenie. Návrh má pomerne veľa bariérových riešení. Šatne zaberajú vzácny priestor na 1.np a mieša sa v nich čistá a špinavá prevádzka a trasa zásobovania bistra na poschodí. Oddychová zóna má tranzitný charakter. Štyri exteriérové vodné plochy sú energeticky pomerne náročným riešením.

 

Odmena: návrh č. 76 – Deichler Jakab Stúdió
Autori: Timea Deichler Daniel Jakab

Komentár poroty:
Nástup k budove od Medenej ulice cez terénne stupne na celú šírku námestia pôsobí neprimerane monumentálne. Riešenie zakrýva budovu, vytvára bariéru smerom k fasáde. Z Kúpeľnej ulice návrh prináša veľkorysý nový vstupný priestor prekrytý novotvarom. Opodstatnenosť objektu a architektonický výraz navrhnutého novotvaru však vyvoláva viacero otázok. Saunová a kúpeľná časť sú z prevádzkového hľadiska funkčné a prinášajú dobre rozmiestnené oddychové plochy. Autori vo veľkej miere pracujú so strešnou krajinou budovy. Návrh prináša pomerne veľa zásahov do historických nosných konštrukcií. Navrhovaná “pasáž” na prízemí síce vytvára potenciálny verejný priestor, ale nepôsobí presvedčivo a vytváraním vstupov a kombináciou viacerých funkcií komplikuje prevádzku a odoberá potenciálnu plochu iným funkciám. Členenie budovy v knižničnej aj v kúpeľnej časti vytvára pomerne veľa bariér, na čo návrh dostatočne nereflektuje. Architektonický výraz a atmosféra návrhu pôsobia v niektorých momentoch neprimerane k existujúcemu objektu a zadanej funkcii.

 

Viac o zámere obnovy mestských kúpeľov Grössling v tlačovej správe Metropolitného inštitútu Bratislavy:

Otvorené a dostupné funkcie

Potom, čo sa do kúpeľov doplnili všetky zamýšľané funkcie, zostala v priestore voľná plocha. Do tohto priestoru pribudne Mestská knižnica, teda ďalšia verejná funkcia, vďaka čomu sa celý Grössling otvára verejnosti. Táto nekomerčná funkcia bola vybratá aj preto, aby priestor zostal dostupný pre širokú verejnosť. Spojenie knižnice a kúpeľov je jedinečné, pretože obe verejné funkcie sa navzájom posilňujú.

Financovanie rekonštrukcie celého priestoru Mestskej knižnice je už dnes predmetom intenzívnych rokovaní. Zapojiť by sa mal Slovak Investment Holding, štátny fond, ktorý okrem iného investuje aj do kultúry a kreatívneho priemyslu. „Areál historických mestských kúpeľov Grössling je dodnes jednou z posledných nezrekonštruovaných národných kultúrnych pamiatok v Bratislave. Vítame iniciatívu mesta spojiť kúpele s knižnicou a kreatívnym priestorom, a vytvoriť tak jedinečný priestor otvorený pre občanov a občianky mesta aj jeho návštevníkov. Spojenie kúpeľov a knižnice má potenciál finančne udržateľného projektu, a preto sme radi, že s mestom môžeme rokovať o investícii do rekonštrukcie časti areálu,“ povedal Ivan Lesay, generálny riaditeľ Slovak Invesment Holding.

Ostatné časti Grösslingu sa nastavujú tak, aby boli vo svojom fungovaní udržateľnými.

Krátky exkurz do histórie kúpeľov

Kúpele Grössling, s dobovým názvom „Pozsony fürdő“, po nemecky nazývaný aj ako „Bad Pozsony“, otvorili v máji 1895. Projekt budovy navrhol v roku 1893 viedenský architekt Adalbert Swoboda, autor kúpeľov Zentralbad vo Viedni. Okrem hygienických potrieb ponúkali hosťom aj široké spektrum vodoliečebných služieb. Keď ich kapacita prestala postačovať, pribudlo v roku 1914 nové krídlo od architekta a stavitela Lajosa Gratzla, ktoré rozšírilo kúpele o tri nové bazény, parnú a teplovzdušnú komorou. Najpompéznejšou novinkou bol veľký plavecký bazén s dĺžkou takmer 25 metrov a šírkou 9 metrov. Po vzniku Československa sa na fasáde budovy objavil centrálny nápis „Kúpeľný ústav“ a bazén začal zohrávať kľúčovú rolu pre rozvíjajúci sa bratislavský plavecký šport. Posledné rozšírenie kúpeľov z rokov 1929 a 1930 od architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia prinieslo funkcionalistickú dostavbu so šatňami a novým vstupom z Vajanského nábrežia.

Pre verejnosť je pripravená výstava na Komenského námestí, kde si bude môcť verejnosť ocenené návrhy pozrieť hneď, ako to okolnosti dovolia.

Predseda poroty a predseda Slovenskej komory architekotov, Iľja Skoček o práci poroty a víťaznom návrhu:

https://www.facebook.com/watch/?v=1540412896346965

Zápisnica_hodnotenie I final – I.kolo

zápisnica zo zasadnutia poroty II. kolo