Námestie SNP v Martine

Mesto Martin, v zastúpení Útvarom hlavného architekta, vyhlásilo v októbri jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na južné ukončenie centrálnej zóny mesta a komplexné riešenie Námestia SNP.

Do súťaže, ktorej cieľom je výber spracovateľa návrhu prestavby námestia SNP, vrátane jeho následnej realizácie a urbanistickej štúdie riešeného územia, sa zapojilo 11 autorských kolektívov.

ZÁPISNICA z hodnotiaceho rokovania poroty 17.12.2020

Riadni členovia poroty:

 • Ing. arch. Štefan Moravčík, predseda poroty AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Zuzana Mendelová, podpredsedníčka poroty závislá na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Michal Gaj AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Ján Gustiňák AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Martin Pavelek AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Kristína Šubjaková závislá na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Tibor Zelenický AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi

Náhradní členovia poroty:

 • Ing. arch. Tomáš Boroš AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Otto Gáťa AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Jana Tartaľová závislá na vyhlasovateľovi
 • Ing. Eva Uherová nezávislá na vyhlasovateľovi

Porota rozhodla na zasadnutí 17. decembra nasledovne:

1. cena (12 000 €): návrh A
Autor: Ing. arch. Peter Nezval
Spoluautori: Ing. arch. Maroš Likavčan, Ing. arch. Lenka Likavčanová, Anna Valachová, Lucia Likavčanová, Ing. Roman Tiso, Ing. Matej Jasenka, PhD.

Z komentárov porotcov:

Klady:

 • Najvyrovnanejšie uchopenie problematiky v celej šírke zadania.
 • Jednoduchosť, prehľadnosť, čitateľnosť a jasná priestorová organizácia urbanistickéhej štruktúry.
 • Modifikovateľný a “najdopracovateľnejší” návrh (schopný reagovať na možné doplnkové požiadavky v ďalších etapách spracovania).
 • Podnetné dopravné riešenie. Urbanisticky a priestorotvorne zaujímavá dopravná schéma (aj keď výkonnosť kruhových križovatiek môže zaostávať za priepustnosťou optimalizovaných svetelne riadených dopravných uzlov).
 • Adaptabilnosť návrhu. Schopnosť prispôsobovať sa požiadavkám ktoré určite prinesie čas.
 • Racionálna základná schéma blokovej zástavby.
 • Uvažuje s dotvorením vstupného objektu nemocnice.
 • Návrh svojím riešením zlepšuje pobytovú kvalitu priestorov Námestia SNP.
 • Námestie vhodne artikuluje na menšie, špecificky definované plochy, vrátane pobytových zón chránených v lete pred slnkom vysokou zeleňou, vodnou plochou zlepšujúcou mikroklímu a ponechaním voľného výhľadu na historickú dominantu – kostol so zvonicou v popredí.
 • Mierka námestia pred zvonicou je prijateľná.
 • Možnosť aditívneho postupu realizácie ucelených častí priestorov a blokov (skupín objektov).
 • Vývojaschopný a modifikovateľný koncept dávajúci jasnú víziu budúceho rozvoja ukončenia južnej časti CMZ.

Odporúčania poroty:

 • Zvážiť ešte väčšie uvoľnenie výhľadov na kostol sv. Martina.
 • Zvážiť mieru línií zelene v bezprostrednom okolí kostola (najmä vzhľadom na optickú vnímateľnosť tejto historickej dominanty).
 • Zvážiť umiestnenie a formovanie vodného prvku, ktorý sa nachádza priamo na diagonálnej pešej komunikačnej línii, vedúcej krížom cez námestie.
 • Zvážiť rozdelenie podzemného parkoviska na dve časti (rešpektovanie technických možností územia).
 • V ďalších projektových stupňoch návrh podrobne konfrontovať s limitmi technickej infraštruktúry.
 • Zvážiť mieru zastavania formou prezentovaného trojuholníkového bloku pri Smrtnej ulici. Riešenie môže pri nevhodnom architektonickom návrhu narušiť kompozične významné historické priehľady pri prístupe do centra mesta a ku kostolu v dôležitej komunikačnej línii od juhu (smerom od cintorína). Zvážiť, či nezrušiť súčasnú, nevhodne pôsobiacu faru a neumiestniť nové farské centrum na tomto mieste (aj s ďalšími potrebnými doplnkovými funkciami).

2. cena (7 000 €): návrh C – Artefact s.r.o.
Kolektív autorov: Ing. arch. Marína Ťapajnová, Ing. arch. Juraj Stieranka, Ing. arch. Richard Kozoušek,  Bc. Tomáš Perďoch

Z komentárov porotcov:

Klady:

 • Prehľadný urbanistický zámer (jasne definovaná urbanistická štruktúra).
 • Čisto prezentovaná náväznosť verejných priestranstiev.
 • Vhodné zapojenie kostola so zvonicou v popredí do námestia.
 • Prezentuje možnosti úrovňového prepojenia Kohútovej ulice (výborný nástroj na konfrontáciu všetkých kladov a záporov komunikačne najlepšieho, avšak technicky a ekonomicky otázneho (až prakticky nereálneho) riešenia).

Problematickejšie stránky:

 • Mimoúrovňové riešenie Kohútovej ulice je vzhľadom na prítomnú technickú infraštruktúru vo výhľadovej dobe nerealizovateľné (aj prezentovaný návrh rieši zapustenie dopravy iba v čiastočnom profile).
 • V južnej časti územia je definovaná možnosť blokovej zástavby, avšak v menej invenčnej, nie veľmi presvedčivej, schematickej, urbanistickej figúre/forme aditívneho radenia objektov…
 • Trojuholníkový objekt nad farou (pri Smrtnej ulici) presahuje prezentovaným objemom a výškou primeranú mieru urbanizácie (najmä vo vzťahu historickej komunikačnej línii a priehľadom na kostol a centrum pri prístupe smerom od cintorína).

3. cena (5 000 €): návrh I – A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Kolektív autorov: Ing. arch. Daniela Lukáčová, Ondřej Machač, Veronika Lietavová, Matej Fojtík, David Zima
Spolupráca a konzultácia: Ing. arch. Ladislav Lukáč

Z komentárov porotcov:

Klady:

 • Návrh námestia SNP má zrozumiteľný a jasný koncept usporiadania aj s vodným prvkom a s otvorením prehľadov a vnímania zvonice a kostola.
 • Oceňujeme koncepciu a príbeh zakomponovaný do námestia (“kalužiari”).
 • Otvorenie priestoru pred vstupom do nemocnice so zeleňou hodnotíme pozitívne, aj keď usporiadanie zelene by bolo vhodné štrukturovať a prezentovať presvedčivejšie (vrátane vzťahu k peším koridorom).
 • Návrh je triezvy, realizovateľný.
 • Použitie mlatových úprav povrchov v centre mesta je zaujímavým podnetom. Ekologicky prínosné riešenie. V centrálnych polohách mesta však vyžaduje špecifické nároky na údržbu a používanie.

Problematickejšie stránky:

 • Rozmiestnenie stromov a zelene je rozpačité.
 • Nevhodne a príliš dominantne pôsobiaca zvolená forma parkovacieho domu v južnej časti územia.
 • Južná časť “za cestou” je urbanizovaná formou samostatne stojacich objektov rozmiestnených v území. Je to menej presvedčivé a viac dezurbanizačne pôsobiace usporiadanie, ako kompaktnejšie blokové riešenia pri iných návrhoch.
 • Južné vyvrcholenie celej CMZ je rozvoľnené a priestorovo menej efektívne využité.

1. odmena (2 200 €): návrh E – BÁLEK ARCHITEKTI s.r.o. 
Kolektív autorov: Ing. arch. Michal Bálek, Ing. arch. Martina Báleková

 

všetky návrhy sú uverejnené na stránkach Archinfo.sk

ZÁPISNICA z hodnotiaceho rokovania poroty 17.12.2020