Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova

Spoločnosť Belevis, s.r.o. vyhlásila v máji 2020 jednokolovú architektonickú súťaž na architektonicko-prevádzkovú koncepciu svojho nového nitrianskeho sídla. Podmienky súťaže boli overené Slovenskou komorou architektov. “Takýto postup je v slovenských okolnostiach súkromného investorstva ešte stále nie obvyklým mechanizmom. Pritom je zrejmé, že je to východiskový logický krok zakladajúci optimálny efektívny výsledok s presahom do kultúry prostredia,” uviedol predseda poroty Pavel Paňák.

Súťažiaci sa museli vysporiadať s komplikovanou situáciou v centre mesta, vrátane vzťahu so susediacim Tescom (pôvodne Prior, na ktorého návrhu sa podieľal aj architekt Ivan Matušík), rozdielnymi niveletami ulice a zložitým dopravným napojením.

Do súťaže sa zapojilo 19 autorských kolektívov. Návrh číslo 4 bol pre nesplnenie podmienok účasti vylúčený.

Porota v zložení: Pavel Paňák, Martin Kusý ml, Michal Bogár, Štefan Polakovič, Milan Csanda, Peter Mezei a za investora Mgr. Martin Repík, rozhodla 15. októbra o výsledkoch nasledovne:

1. miesto – cena 11.000 €: návrh č. 9
Sadovsky & Architects, Bratislava
A: Ing.arch. Oliver Sadovský, Mgr.art. Marián Stanislav, Ing.arch. Juraj Izrael, Ing.arch. Marek Trebuľa, Ing.arch. Matej Uhlik, Bc. The Anh Dang

Komentár poroty:
Predmetný návrh polyfunkčného domu firmy Belevis na Štúrovej ulici v Nitre je od architektov Sadovský Architects – podľa rozhodnutia poroty – originálnym, suverénnym, komplexným dielom. Rozhodovaniu o jeho víťazstve predchádzala dlhá rozprava, vyhodnocujúca všetky pre a proti, ktorá v závere vysoko ocenila skvelý celkový, architektonicko – urbanistický výsledok.

Vo veľmi zložitom mestskom prostredí sa víťaznému návrhu najlepšie podarilo zvládnuť nástrahy veľmi komplikovaného zadania, v tesnom susedstve zavedených, architektonických ikon mesta. Team architektov sa rafinovaným spôsobom pripojil k susednému objektu obchodného zariadenia od architekta Ivana Matušíka, s rešpektom tak, aby si stále dokázal zachovať vlastnú architektonickú identitu a premietol smerom von a dnu všetky logické náväznosti k prostrediu tak, aby nestrácal, ale profitoval z nich. Jasný, súčasný architektonický jazyk, mimoriadne kvalitné dispozičné riešenia jednotlivých podlaží /s až demonštratívnou snahou o pohľad na flexibilitu usporiadania budúceho používania budovy/ sa od začiatku hodnotenia stali najsilnejšími atribútmi riešenia.

Dostatočne naplnené predstavy o mestskosti riešeného objemu boli podtrhnuté zvolením správneho prístupu k riešeniu predstavy o dopravnom napojení a možných kapacitách parkovania pre posudzovaný typologický druh budovy vo svojom umiestnení.

Práve odvaha, bravúra prístupu k zadanému problému, ľahkosť pôsobenia finálneho výstupu v tak zložitom architektonickom prostredí viedli porotu ku konečnému verdiktu a udeleniu víťazstva v silne obsadenej súťaži.

Porota odporúčala investorovi a architektom/riešiteľom spätný pohľad a zamyslenie sa nad stratou istej časti objemu na Štúrovej ulici tak, aby boli /stále v mene architektúry/ maximálne možné kapacity povoleného objemu. Práve toto by mohlo byť záberom, doplnením riešenia v kole dopracovania, ku ktorému viedla porota investora zápisom.

Návrh a následná realizácia /v prípade finálneho zadania investorom/ budú zložitou cestou hľadania, nachádzania, kombinovania toho najlepšieho možného tak, aby sa výsledok stal opodstatnenou a naplnenou snahou všetkých zúčastnených /porotu nevynímajúc/.

2. miesto – cena 7.000 €: návrh č. 5
JRKVC, Bratislava
Autori: Ing.arch. Peter Jurkovič, Bc. Markéta Nikerle, Bc. Rudolf Nikerle, MSc. Jana Pajchlová

Komentár poroty:
Autori prinášajú vo svojom návrhu koncept monolitu, ktorý je vložený do územia s rešpektom k okolitému prostrediu. Tento monolit je sebavedomý partner jestvujúceho obchodného domu, je legitímne ďalšou silnou figúrou na jestvujúcej modernistickej mestskej osi. Celkovou výškou domu a hranami vystúpenej hmoty autori reflektujú výškové hladiny architektúry susedného obchodného domu. Administratívny objekt má čitateľnú tektoniku a jeho silueta vytvára zapamätateľný skulpturálny znak v mestskej krajine, čo dodáva tomuto súťažnému návrhu prínosnú dimenziu. Objekt je v prvom nadzemnom podlaží otvorený do uličného priestoru, severná fasáda je však viac uzavretá a poskytuje len čiastočný kontakt s pešou úrovňou v priestore medzi obchodným domom a novým objektom. Pôdorysy objektu sú navrhnuté prehľadne, bolo by však potrebné v určitých momentoch dispozície upraviť. Zo strany Štúrovej ulice autori ponúkajú v predpolí objektu rozmernú krytú plochu, vybavenú miestami na sedenie, čím vytvárajú kultivované prostredie zastávky MHD. Celé toto územie je chápané slovami autorov ako zdieľaný priestor, čo je sympatickým prvkom návrhu.

3. miesto – cena 5.000 €: návrh č. 11
Studio Perspektiv, Praha
Autori: Ing. arch. Martin Stára, Ing.arch. Ján Antal, Ing.arch. Sebastian Sticzay, Ing.arch. Tereza Houdková, Ing.arch. Silvia Snopková, Ing.arch. Petra Malovaná, Ing.arch. Yana Stepankova, Ing.arch. Ján Martin Púčik, Studio Monolot

Komentár poroty:
Porota na návrhu v prvom rade ocenila, že reflektuje stavbu Prioru (Matušík), dokonca dotvára jej charakteristické črty, t.j. spôsob akým sa napája na široké schodisko a rozširuje jeho využitie, presne v zmysle „zásady dobrého mestského suseda“. S tým súvisí aj návrh parteru na poschodí, ktoré ústi do existujúceho schodiska a terasy – navrhované dva živé partery a oživenie okolia sú jedným zo silných pozitív návrhu. Pozitívnym je aj spôsob akým autori reagovali na historickú „hmotovú parceláciu“, ktorá často komplikuje snahu o súčasný výzor architektúry. Budova svojim výzorom jasne deklaruje svoju polyfunkčnú funkciu. Z dispozičného hľadiska porota ocenila logicky organizované pôdorysy s veľkou variabilitou riešení, čo je vždy užitočné pre budúceho užívateľa, ako aj veľký počet áut v garáži (46) vďaka použitému zakladaču.

K slabším stránkam návrhu prispel fakt, že príliš počítal s budúcim rozšírením pešej zóny a následnej reorganizácie dopravných pruhov. Ak by k nej nedošlo, čo investor nevie garantovať, tak by nastala nevyhnutná kolízia cyklotrasy a parteru. Taktiež by návrhu prospelo priečne prepojenie riešeným objektom silnej zástavky MHD voči terase Prioru za ním.

4. miesto: návrh č. 14
DOXA, Košice
Autori: Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Ing. arch. Maroš Mitro, Ing. arch. Ondrej Jurčo, Ing. arch. Branislav Ivan

5. miesto: návrh č. 17
NIVEAU architekti, Bratislava
Autori: Ing. Stanislava Tordová, Ing. arch. Andrej Drgoňa, Ing. arch. Vladimír Torda, Ing. Vladimír Bachorec

ostatné návrhy je možné vzhliadnuť na stránkach archinfo.sk

zapisnica z hodnotenia poroty