Predĺženie promenády na Železnej studničke v Bratislave

Koncom roka 2019 vyhlásilo hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Generálny investor Bratislavy (GIB) architektonickú súťaž na návrh predĺženia promenády na Železnej studničke od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín), okolo dvojice rybníkov, cez Drieňovské lúky končiac neďaleko Snežienky.  

Dĺžka samotnej cesty, ktorej sa architektonicko-krajinársky návrh týka, je 1,4 kilometra a celková plocha riešeného územia, bez vodnej plochy, je 31 000  m2.  

V druhej, záverečnej etape súťaže pracovali na návrhoch tri tímy postupujúce z predchádzajúcej etapy na základe najkvalitnejších referencií.  Podľa odbornej poroty najvhodnejší návrh riešenia predložil účastník súťaže What architects s.r.o. v  tímovej spolupráci s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o. 

Zadanie architektonickej súťaže sa vytvorilo a konzultovalo s Mestskými lesmi Bratislavy, ktorých cieľmi je spraviť promenádu Železnej studničky viac prístupnú ľuďom, aktivizovať verejnosť, ktorá tu chce tráviť čas, no zároveň chrániť vzácne územia.  

1. miesto

What Architects + 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o. 

Autori postavili koncepciu na “pozorovaní – status quo” a intervenciách, vnímaní krajiny v pohybe. Prichádzajú s riešením úpravy jestvujúcej vegetácie, a jej kreatívnou údržbou (design by management). Oceňujeme tento “odvážny” prístup jednoduchými zásahmi, ako vyvetvovanie stromov, vytváranie pauzy v hustom poraste a tým odhaľovanie zaujímavostí. Ide o  vytváranie nových priehľadov a možností pozorovania krajiny. Je to ďalší rozmer v uvažovaní o obraze krajiny na Železnej studničke. Autorský kolektív najrealistickejšie vyhodnotil priestorové možnosti priečneho profilu promenády a ponúkol riešenie zdieľanej komunikácie. Toto riešenie určite nie je najpohodlnejšie, no v prípade priestorových obmedzení si však musíme zvyknúť na istú mieru tolerancie voči ostatným. Návrh prináša očakávané riešenia jednotlivých funkcií, ktoré sú logicky radené a relatívne citlivo zasadené do prostredia. V niektorých prípadoch, ako sú móla jazera 1 a 2, je ich rozsah a robustnosť na diskusiu. Ďalej zbytočná komfortnosť lávky pri prameni a k mokradi. Človek by si mal niektoré veci zaslúžiť. Rovnako navrhovaná zastávka v konfrontácii s nepriaznivým počasím a “náročnosť “ detského ihriska. Návrh podľa poroty najlepšie naplnil očakávania zadania a všetky diskutabilné body nijakým spôsobom neznižujú jeho dôveryhodnosť, nakoľko sú v ďalšom rozpracovaní dokumentácie riešiteľné.
2. miesto

DOXA architekti

Návrh Doxa architekti predstavil silný a najradikálnejší koncept takzvanej duality prístupov. Uchopil zadanie jednoznačným rozdelením prostredí, kde na jednej strane v dĺžke “ mestského bulváru” príroda ustupuje človeku –  a na druhej strane na “neviditeľnej ceste” človek ustupuje prírode. Toto rozhodnutie autorov prinieslo výrazné momenty narábania s krajinou prostredníctvom architektonických prvkov. Objekty a plochy tvarovo vychádzajúce zo základných geometrických útvarov sa až na výnimku prestrešenej kolonády mierkou trafili do prírodného prostredia. Zaujali výtvarnou abstrakciou a prínosom nových funkcií, ktoré je možné v čase organizovať. Vzhľadom na polohu v rámci mesta a povahu lokality je materialita a farebnosť na diskusiu. Otázna je miera. Výrazným nedostatkom sa stalo dopravné riešenie promenády. Navrhovaná segregácia všetkých účastníkov premávky by mala vysoké priestorové nároky a s tým spojené výrazné zásahy do okolia trasy. Materiálové riešenie bus pruhu ako zatrávňovacej dlažby vyvolala množstvo pochybností, či už z funkčného alebo technického hľadiska. Je z nášho pohľadu nereálna a koniec koncov aj nepotrebná. Riešenie osvetlenia promenády formou nesvetlenej linky prakticky na hornej hrane chodníka vyvolal pochybnosti z hľadiska funkčnosti počas jesenného, no najmä zimného obdobia. Porota oceňuje architektonický prínos návrhu, na druhej strane nám chýbala aspoň nejaká práca s drevinami. Hľadanie a objavovanie skrytých príležitostí krajiny ako takej. Rezať nemusí vždy znamenať len ničiť.

3. miesto

NEWGARDENDESIGN, s.r.o. + plusminusarchitects, s.r.o. 

Na prvý pohľad navrhované úpravy vstupujú do územia veľmi citlivo. Oprava mosta, vodný prameň, autobusová zastávka, opekacie miesta, prístrešky, piknikové terasy, ihriská a vyhliadkové móla, ktoré ponúkajúce novú perspektívu pozorovania prírody. To všetko riešené v materiálovej kombinácií oceľ a drevo by tak bez problémov zapadlo do predstavy väčšiny užívateľov. Tých, ktorí železnú studničku poznajú roky, ale určite aj menej zainteresovaných. Pri podrobnejšom študovaní návrhu vyvstalo viacero otázok. Na brehu jazera č.2 sa objavilo vskutku veľkorysé mólo. Napriek argumentáciám v podobe rybárskej búdy a vyhliadkam je na pováženie v takej miere nahrádzať vyšliapanú cestičku nadzemnou pôdorysne vlniacou sa oceľovo – drevenou konštrukciou. Na jazere č. 1 je konštrukcia striedmejšia, a práve vďaka tomu pôsobí prirodzenejšie.  Reorganizácia Drieňovskej lúky prináša významné vstupy do východnej časti. Modernizácia ihriska vo vzťahu k plánovanej obnove objektu Snežienka má svoju logiku. Detská zoo a športové plochy so sebou prinášajú isté obmedzenia, ktoré nevnímame ako prínosné pre túto lokalitu. Oplotenia hoc v minimálnej výške nezvyšujú možnosti užívania. Práve naopak rozdeľujú celistvú plochu na viacero menších samostatných “ostrovov”.  Grilovacie prístrešky a ohniská organizované v hniezdach nepovažujeme za vhodné riešenie. Otáznym je množstvo a hlavne dištancie. Istá miera odstupu alebo možnosť výberu v závislosti od počtu v skupine bude vítaná. Sprístupnenie mokrade skrz zapustené šlapáky nepredstavuje podľa nás adekvátny vstup verejnosti do týchto, pre prírodu významných úkazov v krajine.  Iné narábanie s drevinami a krajinným obrazom sme z návrhu nevyčítali. Profil komunikácie resp. promenády je riešený ako asfaltový povrch s výškovou segregáciou cyklistov od zbytku dopravy. To sa vzhľadom,  na už dnes známu intenzitu a momenty, ukazuje ako nevýhodné pre cyklistov.  Rovnako ako aj trasovanie cyklotrasy pozdĺž brehu jazera č. 1, čo pri zachovaní rozdelenia dopravy vytláča chodcov medzi jazdný pruh a oporný múr. Odhliadnuc od predloženia návrhu len na dvoch z troch predpísaných panelov, ide o najschematickejšie odprezentovanie návrhu, ktorý v konečnom dôsledku svojou snahou o nenápadnosť porotu nepresvedčil o svojich kvalitách.

Železná studnička_zápis_hodnotenie poroty 2.etapa

Železná studnička_zápis_hodnotenie poroty1.etapa