Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlásil v apríli súťaž na revitalizáciu budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene.

Gymnázium by po konverzii malo slúžiť ako polyfunkčné centrum a ponúkať obchody a služby komerčného, sociálneho, vzdelávacieho a komunitného charakteru. Spolu s priľahlým územím by malo v budúcnosti vytvoriť nové spoločenské centrum sídliska Sekier – Lipovec.

Súťaž dokazuje účelnosť tohto spôsobu obstarávania verejných zákaziek, takisto aj transparentnosť celého procesu. Pri podobných zákazkách z verejných zdrojov by malo byť obstarávanie formou overených architektonických súťaží silno prevládajúcim spôsobom  výberu najvhodnejšej formy riešenia i výberu zhotoviteľa. Uverejňujeme všetky súťažné návrhy aj s protokolom poroty.

Poradie 10 návrhov zaslaných do súťaže návrhov podľa kritérií uvedených v súťažných podmienkach vrátane udelenia cien a odmien udelila porota v zložení:

Členovia poroty:
doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D.
Ing. arch. Katarína Jägrová
Ing. arch. Danica Turčanová
Ing. arch. Peter Kašša
Náhradníci členov poroty:
Ing. arch. Martin Paulíny
Ing. arch. Hana Kasová

 

1. miesto, 15 000,- € – návrh účastníka č. 1

Autor – N/A: Benjamín Brádňanský, Vít Halada

Z komentára poroty:
Návrh kompaktným spôsobom intenzifikuje a zahusťuje hmotu jestvujúceho objektu. Vytvára po celom obvode kompaktnej hmoty stavby zaujímavé, viacfunkčné pavlačové rozhranie, slúžiace vstupom do jednotlivých prevádzok služieb a obchodov. Umožňuje ich vzájomne nezávislú prevádzku, poskytuje fasádam nevyhnutné tienenie a slúži aj ako horizontálna komunikačná sieť riešeného objektu.

Víťazný návrh posilňuje svojou koncepciou ťažiskovú funkciu priľahlého námestia a objekt bývalého gymnázia sa tak spolu s námestím stáva novým atraktívnym centrom sídliska Sekier – Lipovec. Dispozičné riešenie objektu je vyriešené v prepracovanej prevádzkovej súhre. Dôsledne dodržiava definované plošnosti ekonomicky nevyhnutných stredne veľkých obchodných prevádzok, ako aj ostatných požadovaných funkčných častí stavby. V rámci priestorovej ekonómie pracuje s výborne vyriešenou lokalizáciou lôžkovej časti zariadenia sociálnych služieb pre seniorov s chráneným exteriérovým átriom v úrovni poschodia. Vjazd do riešeného územia aj pôvodné parkovisko ponecháva víťazný návrh na svojom pôvodnom mieste. Nové parkovacie kapacity sú riešené povrchovým spôsobom, s tienením vzrastlou zeleňou.

2. miesto, 9000,- € – návrh účastníka č. 7

Autor – DOXA: Tomáš Boroš, Gabriel Boženík, Maroš Mitro

Z komentára poroty:
Návrh na druhom mieste pracuje s objektom a s kontextom svojho okolia jasným a úsporným spôsobom. Delí okolie na funkčné zóny viažúce sa k jestvujúcej funkcionalite územia, predovšetkým v kontexte priľahlého námestia a parku pod blízkym kostolom. Zaujímavým je aj nanovo definované rozhranie interiéru a exteriéru prostredníctvom pavlačí, tieniacich exponované fasády a prepájajúcich obchodné prevádzky stavby s námestím.

3. miesto, 6000,- € – návrh účastníka č. 3

Autor – SLLA: Michal Sulo, Miriam Lišková, Dominik Haviar, Zuzana Jančeková, Mário Melek, Ján Augustín

Z komentára poroty:
Tretie miesto patrí návrhu, ktorý zaujímavým spôsobom pracuje so samostatnou exteriérovou športovou zónou a následným odčlenením parkovacích a dopravných plôch mimo priamy kontakt a dohľad. Zvyšuje súkromie  užívateľov a objekt výrazne prepája s okolitým zeleným exteriérom.

4. miesto, odmena 3000,- € – návrh účastníka č. 10

Autori – Štefan Zifčák, Richard Szilvássy

Z komentára poroty:
Odmena patrí formálne najčistejšiemu riešeniu, vytvárajúcemu v území zjednocujúce vydláždené plató. Z neho “vyrastajú” dispozične vhodne usporiadané funkčné časti prevádzky. Od svojho okolia oddelené, alebo s okolím prepojené, podľa logicky komponovanej, hoci možno až príliš veľkorysej schémy.

všetky návrhy je možné vzhliadnuť na stránke archinfo.sk

zapisnica_z_hodnotiaceho_zasadnutia_poroty_gymnazium_Zvolen