Revitalizácia lokality Snežienka

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlásila v októbri 2019 ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž na návrh najvhodnejšieho riešenia oživenia bývalej výletnej reštaurácie Snežienka a jej bezprostredného zázemia v rekreačnej lokalite Železná studnička, vrátane napojenia na údolnú stanicu lanovky na Kamzík. Súťažné podmienky si vyzdvihlo 47 záujemcov, víťaza vyberala súťažná komisia z 13 odovzdaných návrhov.

Porota v zložení:

Ing. arch. Peter Vaškovič  (predseda poroty)

Ing. arch. Juraj Krumpolec,

Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD.

Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.

odporučila vyhlasovateľovi súťaže, aby vyzval na spoluprácu pri realizácii revitalizácie lokality Snežienka autorov víťazného súťažného návrhu. Poradie súťažných návrhov bolo určené nasledovne:

1. cena – súťažný návrh 10
Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský
Odmena: 3 000€

Hodnotenie poroty:

Členovia poroty ocenili vysokú kvalitu urbanistického a architektonického riešenia nového objektu Snežienky a nadväzných verejných priestorov. Významným faktorom ocenenia návrhu bolo, že návrh ponúkol vytvorenie „ikonickej architektúry“, t. j. reprezentatívneho objektu, ktorý by bol jasne identifikovateľný s lokalitou Snežienka.

Členovia poroty ocenili aj navrhnutú formu nového objektu, jej vlastné, identické, hmotovo-priestorové riešenie, nadväzuje na existujúci objekt dolnej stanice lanovky, pričom navrhnutá nová terasa prepája obe stavby do kompaktného harmonického architektonického celku.

Jednoznačne a principiálne oceneným bol návrh „horizontality“ navrhnutej novej terasy, ktorá by, okrem komunikačných možností a príležitostí, ponúkla aj možnosti ochrany návštevníkov pred nepriazňami počasia.

Členovia poroty vyzdvihli aj prevádzkové súvislosti návrhu a riešenie navrhnutého nového objektu Snežienky ako drevostavby, t.j. stavby založenej na návrhu nosných i nenosných konštrukcií na báze kvalitných drevených prvkov a materiálov. Navrhnuté riešenie drevostavby môže významným spôsobom eliminovať potenciálne negatívne vplyvy realizácie stavby na okolité prírodné prostredie (drevostavba môže byť realizovaná ako „skladačka“ prvkov zhotovených mimo lokality realizácie).

Členovia poroty vyjadrili obavu, že navrhnutý objekt so svojím zázemím môže byť vzhľadom na svoje materiálové riešenie finančne náročnejší na vlastnú realizáciu.

2. cena – súťažný návrh 5
Ing. arch. Zuzana Benková, Ing. arch. Andrej Kocian, Ing. arch. Tomáš Lučkanič
Odmena: 2 000€

Hodnotenie poroty:

Členovia poroty ocenili urbanistické a architektonické kvality návrhu, ktorý prináša návrh otvoreného konceptu dvoch samostatných objektov a návrh úplne nového verejného priestoru, prírodného amfiteátra v bezprostrednom zázemí novej Snežienky, orientovaného do kľudovej prírodno-oddychovej polohy, resp. do polohy nadväzujúcej na lesný masív Malých Karpát.

Architektonický výraz navrhnutej stavby, vrátane jej materiálového riešenia, sú primerané širšie vnímanej lokality Snežienka.

Prínosom do diskusie o budúcnosti Snežienky je návrh, aby boli oddelené, resp. prevádzkovo, ale aj priestorovo a hmotovo odčlenené funkcie verejných služieb (informačné centrum so zázemím ako prístavba k objektu dolnej stanice lanovky) od komerčne využívateľných a zhodnotiteľných priestorov (zariadenia verejného stravovania, viacfunkčná miestnosť so zázemím, atď., ako samostatný objekt).

Problémom návrhu je veľký objem a zložité dispozičné riešenie nového objektu Snežienky. Čiastočná redukcia objemu tohto objektu, resp. úprava jej priestorového umiestnenia, by mohla vyriešiť aj kompozičný problém stiesneného vstupu do navrhnutého prírodného amfiteátra.

3. cena – súťažný návrh 3
Ing. arch. Martin Donoval, Ing. arch. František Dorko, Bc. Zuzana Kopiláková, Ing. arch. Pavol Vodkerti, Ing. arch. Marek Kľučár
Odmena: 1 000€

Hodnotenie poroty:

Členovia poroty ocenili návrh nových verejných priestorov v zázemí nového objektu Snežienky a návrh objektu „prívetivého“ k jeho návštevníkom, ktorý by mohol poskytnúť svojím návštevníkom viacero možností trávenia voľného času.

Členovia poroty pozitívne hodnotili variabilitu navrhnutého dispozičného riešenia objektu, najmä priestoru viacúčelovej sály, a tiež plošnú a ekonomickú (tým pádom aj energetickú) efektivitu celého návrhu; pričom rozsah lokalitného programu bol v návrhu dodržaný.

Problémom, ktorý sa však dá riešiť, môže byť návrh viacerých schodísk, resp. bariérových prístupov k niektorým prevádzkam či obslužným celkom.

zapisnica_hodnotiace_rokovanie_poroty