Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnava

vyhlasovateľ: Mesto Trnava

Riešené územie predstavuje verejné priestranstvá troch vnútroblokov obytného súboru Tehelná a revitalizáciu okolitých plôch z vonkajšej strany obytných blokov. Dvory sú identického charakteru, vytvárajú pokojné oddychové prostredie. Využívané sú predovšetkým miestnymi obyvateľmi. Od návrhov sa očakáva také riešenie dvorov, aby sa stali pre obyvateľov atraktívnym prostredím so zachovaním komorného oddychového charakteru, v ktorom bude možné vykonávať voľnočasové aktivity pre všetky generácie a ktoré bude obohatené o možnosti rozvoja a vzniku miestnych spoločenstiev. Predmetom súťaže bolo nájsť najvhodnejší návrh obnovy verejných priestranstiev obytného súboru Tehelná v zhode s koncepciou a stratégiou rozvoja mesta.

Organizátor súťaže:2021 architekti

formát:
verejná neanonymná dvojkolová
architektonicko-krajinárska súťaž návrhov

vyhlásenie:
2020/10

ukončenie:

2020/12

predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby:
1 250 000 € bez DPH

porota:
Ing. arch. Ondrej Horváth, AA SKA
Ing. Peter Pasečný, KA SKA
Ing. arch. Peter Kuklica, AA SKA
Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc., KA SKA

Ing. Jarmila Garaiová

náhradníci poroty:
Ing.arch. Peter Purdeš, AA SKA
Ing. Štefan Lančarič, Phd., KA SKA

expertky poroty:

Ing. Radomila Škodná – závislá na vyhlasovateľovi – expertka z odboru územného rozvoja

a koncepcií

Ing.Ľubica Augustínová – závislá na vyhlasovateľovi – expertka z odboru investičnej výstavby

mesta Trnava

 

ceny a odmeny: honorované 2. kolo súťaže

štyria postupujúci účastníci do 2.kola budú honorovaný jednotnou sumou– 1700 eur bez dph

 

1.miesto: atelier DUMA – LIVING GARDENS s.r.o.

spolupráca: Ing. arch. Ľudovít Urban

Autori : Ing. Magdalena Horňáková, Ing. Juraj Horňák, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Ivana Šebeňová, Gabriela Lapšanská,  Ing. arch. Ľudovít Urban

KOMENTÁRE POROTY

Návrh je vypracovaný vo vysokej podrobnosti. Okrem pedantného riešenia vnútra troch dvorov

prichádza s kladne prijatým názorom aj na priestory v okolí blokov – oživuje ulicu, rieši zostatkové

nárožné plochy formou spoločných pobytových pocket parkov a piazzetty.

V návrhu vzniká hodnotné prostredie z hľadiska naplnenia požiadaviek získaných od miestnych

obyvateľov v participatívnom prieskume, ale aj z hľadiska biodiverzity. Štandard riešenia verejných

priestorov je považovaný za aktuálny a adekvátny miestu.

2.miesto: SLLA s.r.o.

Spolupráca: atelier Divo

Autori: Ing.arch. Michal Sulo, Ing.arch. Miriam Lišková, Ing. Iveta Augustínová, Ing. Ján Augustín

KOMENTÁRE POROTY

Návrh je podrobne prepracovaný z hľadiska práce s vegetáciou, ponúkanou biodiverzitou, ponúka

kvalitnú stratégiu pre postupné realizovanie konceptu v čase.

Vo vnútroblokoch v odstupe od budov vedie okružný prstenec, ktorý integruje rôznorodé funkcie. Ich

kompaktná veľkosť nepôsobí v rámci vnútroblokov rušivo. Repasácia pôvodných hracích prvkov bola

prijatá polemicky – je vítaná pre zachovanie ducha miesta, no otáznou sa javí ich certifikácia a cena.

Návrh je koncepčne silný, no okrem riešenia vnútra blokov neposkytuje rozvinutý názor na prácu

s okolitými priestormi po obvode bytových domov.

Návrh uzatvárať bloky v nárožiach novými budovami vo väčšej miere, než v súčasnosti, bol prijatý

negatívne.

3.miesto: Ing.arch. Irenej Šereš

Autori: Ing.arch.Irenej Šereš, Ing.arch.et.Ing. Lenka Gulačová,  Ing. Romana Šašinková

KOMENTÁRE POROTY

Dizajn vnútroblokov založený na rozdielnosti jednotlivých blokov sa nejaví ako prínosný, nie je

pokladaný za funkčne vyvážený vo vzťahu k miestnym obyvateľom.

Radikálna inakosť nebola vzhľadom k inak identickému okoliu vnímaná ako pozitívny vstup.

Kontrolovaný vstup do vnútroblokov je vnímaný ako otázny.

Riešenie zelene je pokladané za koncepčne nedopracované. Zachytávanie dažďovej vody zo striech

nie je považované za reálne. Objekt s toaletami sa v prostredí obytnej štruktúry nejaví ako potrebný.

4.miesto: gogolák + grasse s.r.o.

Autori: Ing.arch. Ivan Gogolák, Ing.arch. Lukáš Grasse, Ing.arch. Tomáš Pozdech, Ing.arch. Štepán Matějka

KOMENTÁRE POROTY

Návrh je považovaný za prínosný z hľadiska základného nastavenia koncepcie, ale porota ho považuje

za nedopracovaný.

Dizajn vnútroblokov je rozdielny – každý dvor má vlastnú odlišnú identitu. Hustý porast vysokej zelene

v blízkosti okien bytových môže spôsobiť prílišné tienenie. Návrhu chýba jasná koncepcia zelene

V návrhu absentujú spevnené športové plochy.

zapisnica 2. kolo podpisana