YIT zóna Mlynské nivy

Spoločnosť YIT Slovakia koncom februára vyhlásila architektonicko-urbanistickú súťaž na riešenie lokality “YIT zóna Mlynské nivy”. Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie riešenie mestskej zóny, ktorá by doplnila už vysoko urbanizované a rýchlo sa rozvíjajúce územie Bratislavy. Primárnu funkčnú náplň v podobe bývania rôznych segmentov a kategórií, vrátane kvalitných nájomných bytov, majú v novej zóne doplniť kancelárske a obchodné priestory, potrebná občianska vybavenosť, ako aj kvalitné verejné priestory. Víťazný projekt by sa podľa slov developera mohol stať ďalším epicentrom rozvoja v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy, ktorý má ambíciu otvoriť sa smerom k Dunaju a Zimnému prístavu.

Riešené územie s výmerou cca 6,5 hektára je ohraničené ulicami Plynárenská, Mlynské nivy, Bajkalská a Prístavná. V jeho východnej časti sa v súčasnosti už nenachádzajú žiadne objekty, iba zvyšky spevnených plôch a areálových komunikácií, a v západnej časti sa ešte nachádzajú pôvodné, zväčša priemyselné a skladové budovy.

Do súťaže bolo vyzvaných 11 slovenských a českých architektonických ateliérov:

 • BOUDA MASÁR architekti s.r.o.
 • Compass, s.r.o.
 • DAM architekti s.r.o.
 • DKLN, s.r.o.
 • CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
 • Igor PALČO s.r.o.
 • PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
 • Sadovsky&Architects
 • SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
 • .team ABJ, s.r.o. + Grido Architekti, s.r.o.
 • What architects s.r.o.

Všetky zaslané riešenia splnili súťažné podmienky. Zástupcovia jednotlivých ateliérov následne (9. a 10. júna) súťažné návrhy prezentovali odbornej porote. Tá určila výsledky nasledovne:

1. Miesto: Sadovsky&Architects + Marko&Placemakers
Autorský kolektív: Ing. arch. Oliver Sadovsky , Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Viliam Zajíček, Mgr. art. Jakub Španiel, Ing. arch. Matej Uhlík, Ing. arch. Mateja Vonkomerová
Konzultant pre verejné priestory a mestotvorbu: Igor Marko, MA Arch.ARB, Marko&Placemakers
Konzultant pre sadové úpravy: Ing. Ján Augustín, Ateliér Divo

Návrh bol porotou hodnotený ako vysoko vyhovujúci.

„Návrh ateliéru Sadovsky & Architects predstavil najlepší environmentálny koncept podporujúci revitalizáciu tohto zanedbaného územia. Vytvorený ústredný park so stromami na rastlom teréne má veľký potenciál z hľadiska adaptácie na klimatické zmeny a bude významným prínosom k zmierňovaniu letného prehrievania a vsakovaniu dažďových vôd,“ uviedol k víťaznému návrhu expert poroty v oblasti verejných priestorov, sociológie, krajinnej architektúry a trvalej udržateľnosti Lorant Krajcsovics zo spoločnosti SALVIS, s.r.o. „Objekty umiestnené po obvode pozemku vytvárajú ochrannú bariéru pred rušivými vplyvmi okolia a umožňujú pekné výhľady do tohto ústredného priestoru.“

Porota tiež kladne hodnotila dodržanie línie bulváru, potenciál udržania vysokej kvality pri realizácii a tiež to, že návrh predstavuje vhodný kompromis medzi sídliskovou a mestskou štruktúrou. Vnútorný park je želaným poloprivátnym zeleným priestorom, ktorý popri environmentálnej funkcii bude plniť aj dôležitú spoločenskú, teda rekreačno-športovú funkciu. Podľa odborníkov sa dá očakávať, že návrh prinesie množstvo pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta.

Z hodnotenia poroty:

 • silná idea, ktorá je zrozumiteľná a logická – vytvorenie hrany zástavby dookola riešeného územia, nastavenie čitateľnej štruktúry, kvalitný návrh uceleného vnútorného parku na rastlom teréne, vlastná identita,
 • park na rastlom teréne zaručuje jeho kvalitu, umožňuje ochladzovanie prostredia a zadržiavanie vody v území, dobre spracovaný ekologický koncept,
 • dodržanie línie bulváru,
 • umiestnenie veže s administratívnou funkciou presne na os budúceho bulváru a riešenie okolitých ulíc so stromoradím,
 • hmotovo-priestorová štruktúra je vhodným kompromisom medzi sídliskovou a mestskou štruktúrou,
 • návrh vytvára potenciál udržania vysokej kvality pri realizácii a prínos množstva pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta.

2. miesto: What Architects.
Autorský kolektív: Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek Ing. arch. Tomáš Krištek, Ing. arch. Ján Miškov, Ing. arch. Michal Krcho, Ing. arch. Marek Trebula, Ing. arch. Mária Štrbíková
Spolupráca krajinná architektúra: 3zu0 Landschaftsarchitektur, Dipl. Ing. Daniel Zimmermann, Dipl. Ing. Marek Lecko, Linda Scharll Bsc.
Spolupráca: Ing. arch. Matúš Podskalický
Spolupráca UX design: LB studio

Návrh bol porotou hodnotený ako vysoko vyhovujúci.

Z hodnotenia poroty:

 • idea návrhu je zrozumiteľná a logická – hrana nižšej zástavby dookola riešeného územia, návrh hmotovo-priestorovej štruktúry, návrh vnútorného dvora, kde je veľkým prínosom najmä originálne a pedantné riešenie verejných priestranstiev s odkazom na pôvodný charakter krajiny,
 • centrálny park má vhodné ohraničenie akcentami (budova administratívy a zachovaný priemyselný dopravník),
 • mäkký prechod medzi centrálnym priestorom parku a poloverejným priestorom dvorov,
 • práca s bulvárom Mlynské nivy a jeho zakomponovanie do návrhu,
 • návrh prinesie množstvo pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta.

3. miesto ex aequo: COMPASS
Autorský kolektív: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Miroslava Argalášová, Ing. arch. Rastislav Hreha, Ing. arch. Diana Matysová, Ing. arch. Tatiana Dunajská

Návrh bol porotou hodnotený ako nadštandardne vyhovujúci.

Z hodnotenia poroty:

 • výnimočne rozvinuté uvažovanie o návrhu v rámci širších súvislostí mesta (riešenie verejnej dopravy, automobilová doprava, záchytné parkoviská),
 • dobré riešenie celého budúceho bulváru Mlynské nivy a nadväznosť územia na bulvár.