Nový Bulvár Žilina

Mesto Žilina vyhlásilo koncom septembra minulého roku Urbanisticko-krajinársko-architektonický súťažný dialóg „Nový Bulvár Žilina“. 

Riešené územie je frekventovaným verejným priestorom, nadväzujúcim na historické centrum mesta. Súčasné prostredie ulice je však už menej lukratívne, morálne a technicky zastarané. Cieľom súťažného dialógu bolo nájsť optimálny návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí ulice Antona Bernoláka, vo vzťahu k budúcej revitalizácii pokračovania Starého Bulváru ako aj premostenia ulice Mostná.

Súťažného dialógu sa zúčastnili štyri autorské kolektívy. Do tretej fázy 2. etapy dialógu sa prostredníctvom súťažných návrhov zapojili tri ateliéry. O finálnom výsledku rozhodla hodnotiaca  prostredníctvom online zasadnutia dňa 02.02.2021.

 

Zasadnutia sa zúčastnili:
Členovia komisie:

  • Ing. arch. Peter Lényi, predseda komisie
  • Ing. Michal Marcinov
  • Mgr. Peter Fiabáne
  • Ing. arch. Dušan Šimun
  • Ing. arch. Rudolf Chodelka

Náhradníci členov komisie:

  • Ing. arch. Peter Nezval
  • Ing. Michal Berger

Pomocné orgány komisie:

  • Ing. Branislav Šarmír, sekretár súťažného dialógu

Hodnotiaca komisia rozhodla o výslednom poradí nasledovne:

1. miesto (8000 €) – SLLA s.r.o. 
Autori návrhu riešenia: Ing. arch. Michal Sulo, Ing. Ján Augustín, Ing. arch. Miriam Lišková
Spolupráca: Ing. arch. Marián Dušinský, Ing. Michal Löffler, Bc. Zuzana Jančeková, Mário Melek

Komentár k návrhu: Komisia vysoko hodnotí flexibilitu víťazného tímu v procese súťažného dialógu, nakoľko ponúkol dva veľmi kvalitné návrhy a tiež dokázal veľmi kreatívne pochopiť a zapracovať pripomienky komisie. Zvoleným konceptom dopravnej komunikácie v osi riešeného územia veľmi kreatívne nadväzuje na urbanizmus „starého Bulváru“ formou negatívu organizovania priestoru, čím tieto dva celky veľmi vtipne vizuálne oddeľuje a zároveň prepája zdôraznením jasnej líniovej kompozície. Ako jediný z návrhov prioritne využíva priečny profil v prospech pasantov. Zúžením jazdných pruhov a rekvalifikovaním triedy cestnej komunikácie uvoľňuje priestory po stranách a umožňuje tým bonifikovať pobytovú funkciu v území . Touto zmenou priečneho profilu ako jediný zo súťažiacich akceptoval požiadavku na výsadbu vysokej zelene mimo trasovania podzemnej infraštruktúry. Zapojenie priestorov pred fasádami bytových domov tak isto prispieva k zvýšeniu pobytového komfortu a multimodality v území. Komisia vysoko hodnotí výber aj množstvo vysokej a komponovanej zelene v nadväznosti na vysoký podiel nespevnených plôch v riešenom území ako ekostabilizačný prvok v území. Rovnako vysoko hodnotí aj materiálové riešenie povrchových úprav. Trasovanie cyklochodníkov v koridore dopravnej komunikácie s navrhovanými bezpečnostnými prvkami spolu s rekvalifikovaním triedy cestnej komunikácie považuje komisia za optimálne riešenie. Výhodou predloženého konceptu je jeho robustnosť čo umožňuje jednoduché vstrebanie zmien a úprav, ktorými návrh v nadväzujúcich fázach prejde kvôli zohľadneniu vplyvov, ktoré v súťaži neboli zahrnuté ako aj podnetov generovanými samotným návrhom (riešenie statickej dopravy a pod.).

2. miesto (4500 €) – PLURAL s.r.o.
Autori návrhu riešenia: Ing. arch. Martin Jančok, Ing. arch. Michal Janák, Ing. arch. Zuzana Kovaľová, Ing. arch. Maroš Kostelanský
Spolupráca: FIDOP s.r.o., emProject, s.r.o., Ing. Magdaléna Pastvová

Komentár k návrhu: Koncepčne vysoko kvalitný návrh reflektujúci progresívne urbanistické trendy. Ideu demokratizácie prostredia formou prepojovacích priestorov – „prechodov“ s flexibilnou funkčnou náplňou komisia vysoko ocenila. Otázne je však využitie tohto skôr metropolitného princípu v podmienkach menšieho a spôsobom života vo verejnom priestore skôr konzervatívneho mesta akým je Žilina. Oddelenie dopravných pruhov v priestoroch „prechodov“ demontovateľnými stĺpikmi pôsobí v takto exponovanom prostredí provizórnym dojmom. Návrh v priečnom profile zachováva cca. pôvodnú šírku koridorov pre peších čo determinuje navrhovanú výsadbu vysokej zelene na ich okrajoch nad trasovaním inžinierskych sietí. Smerovo rozdelené vedenie dopravy parkovacími ostrovmi s pozdĺžnym státím v osi územia pohľadovo aj funkčne exponuje automobil v území. Vytvorenie zeleného „baldachýnu“ korunami navrhovanej vysokej zelene vníma komisia v súvislosti s lineárnou urbanistickou formou Bulvárov ako nežiadúcu pohľadovú bariéru. Navrhované výtvarne výrazné skulpturálne riešenie výťahu a premostenia neprispeje k zvýšeniu pobytového komfortu cestujúcich. Prekrytie schodiska v navrhovanej výške je z praktickej stránky formálne. Využitie priestorov pred fasádami bytových domov ako „zelených bufferov“ komisia vníma ako nedostatočné využitie potenciálu týchto priestorov.

3. miesto (4000 €) – PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o.
Autori návrhu riešenia: Ing. arch. Imrich Pleidel, Mgr. art. Ondrej Pleidel, Ing. Eugen Guldan, PhD.
Spolupráca: Ing. Igor Ševčík, Ing. arch. Alena Tokovicsová

Komentár k návrhu: Predložené riešenie vo veľkej miere rešpektuje existujúci priečny profil, čo z pohľadu využiteľnosti územia pasantom neprináša do územia novú kvalitu – nevyužíva potenciál územia. Takéto riešenie v priečnom profile predpokladá výsadbu zelene v koridoroch kolidujúcich s vedením inžinierskych sietí. Rozdelenie územia do troch rozmerovo cca rovnakých ale funkčne nekonzistentných celkov v pozdĺžnom profile narúša urbanistickú homogenitu a plynulosť prostredia. Smerovo rozdelené riešenie dopravy formou umiestnenia veľkých parkovacích zón v osi na začiatku a konci územia vytvára silnú vizuálnu a funkčnú dominanciu automobilov čo je spolu s navýšením počtu parkovacích miest v území v rozpore s požiadavkami mesta. Problematické je aj vedenie cyklotrasy v spoločnom koridore s chodníkom pre peších. Návrh preferuje formu solitérnej výsadby vysokej zelene čo so sebou prináša malé percento nespevnených plôch v riešenom území . Návrh sa nezaoberal priestormi pred fasádami bytových domov čo komisia vyhodnotila ako negatívum tohto riešenia. Návrh v podstate sanuje existujúci stav.

zapisnica06_navrh riesenia