Výstavba nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach

Magistrát mesta Košice a ÚHA Košice vyhlásili v novembri minulého roka súťaž návrhov na obytný súbor s mestskými nájomnými bytmi, v prieluke na Jesenského ulici. Do súťaže sa zapojilo 38 autorských kolektívov, ktoré spracovali 39 súťažných návrhov. Košice sú ďalším mestom, v ktorom prebehla súťaž na mestské nájomné bývanie a nasledovala dobrú prax súťaží na bytové súbory v Bratislave na uliciach Parková a  Terchovská.

porota rozhodovala v zložení:  Nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Mária Čutková, AA, predsedníčka poroty, Ing. arch. Ladislav Bobčák, PhD., AA, Ing. arch. Peter Marcinko, AA, Závislí na vyhlasovateľovi:
Zástupca ÚHA mesta Košice: Ing. arch. Martin Jerguš, Ing. arch. Michal Hladký, ArtD. Náhradníci poroty – Závislý na vyhlasovateľovi, zástupca ÚHA mesta Košice: Ing. arch. Jana Koreňová, AA a nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., AA

Ceny a odmeny:

Hodnotiaca komisia rozhodla o výsledkoch :

1. cena (10 000 €) – návrh č. 38. OON Design s.r.o.
Autori: Ing. arch. Igor Hradský, Ing. arch. Ladislav Balogh

Komentár poroty:
Podľa poroty návrh najlepšie splnil požiadavky zadania súťaže. Urbanistické riešenie vhodným spôsobom využíva pozemok, bez negatívnych vplyvov na susedné pozemky. Zároveň majú byty vhodnú orientáciu na svetové strany, čo spolu s racionálnym dispozičným riešením zaručuje približne rovnakú, vysokú kvalitu bývania vo všetkých bytoch. Architektonickým riešením sa autori možno až príliš citlivo prispôsobujú existujúcej zástavbe, čo im však porota nevyčíta. Otvorenie zástavby na zlome ulice umožňuje optickú komunikáciu s vnútorným dvorom, ktorej mieru je ešte potrebné zvážiť vo vzťahu k zachovaniu potrebnej intimity bývania. Primeraná miera občianskej vybavenosti v parteri je spolu s nástupnou plochou do dvora vítaným oživením Jesenského ulice a v budúcnosti môže profitovať z očakávanej rekonštrukcie križovatky Masarykova  – Štefánikova, ktorá prostredie upraví v prospech chodcov a cyklistov. Pavlačové usporiadanie v kombinácii s mezonetovým typom bytov na posledných podlažiach veľmi vhodne začleňuje hmotu navrhovaného objektu do existujúcej zástavby, ponecháva aj určitú rezervu pre zväčšenie objemu v kontakte na nárožný dom na severnom konci Jesenského ulice. Porota vysoko hodnotí vyváženosť návrhu vo všetkých základných posudzovaných kritériách, urbanistickom, architektonickom, aj dispozičnom riešení a vníma aj vhodné predpoklady návrhu na efektívny spôsob zástavby. 

2. cena (6 000 €) – návrh č. 28. SUPERATELIER s.r.o. 
Autori: Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Andrea Javorková, Ing. arch. Elena Šoltésová

Komentár poroty:
Predložený návrh bol komisiou hodnotený ako urbanisticky aj architektonicky jedinečný a invenčný návrh. Natočenie jedného krídla smerom do dvorovej časti a vytvorenie malého námestia smerom k  Jesenského ulici pôsobí  neobvykle zaujímavo a  netypicky. Sústredenie bývania v jednom mieste uvoľnilo priestor dvorovej časti, nedelí ho, čo na druhej strane trochu neguje splnenie požiadavky na komunitnú formu bývania. Otázne je sústredenie bytov práve k  pomerne hlučnej Jesenského ulici. Celkovo riešenie bytov nedostatočne reflektuje na požiadavku uplatniť formu bývania komunitného  charakteru, drobné výhrady boli aj ku dispozičnému riešeniu bytov. Architektúra je veľmi vyzretá, používa jednoduché formy v čistom prevedení, s výbornou gradáciou a členením a bola hodnotená ako jedna z najlepších. 

 

3. cena (4 000 €) – návrh č.1. Kilo Honč s.r.o.
Autori: Ing. arch. Matej Honč, Mgr. art. Richard Kilo, Mg. A. Barbora Antošová

Komentár poroty:
Urbanistickým riešením je to jeden z hodnotnejších princípov riešenia. Rešpektuje v plnom rozsahu mestotvorný charakter bývania a prerušeniami v parteri prevzdušňuje líniovú zástavbu ulice. V rámci aktivácie parteru približuje zdieľané služby obyvateľom areálu a okolia. Návrh vytvára zelený vnútroblok bez  automobilovej dopravy s dôrazom na kvalitu bývania. Zvolená forma pavlačového domu je prijateľnou formou pre komunitné bývanie.  
 
Pridanou hodnotou je vytvorenie privátneho komunitného dvora s rôznymi funkciami a atmosférou – rôzne komunitné formy využívania záhrady. Čo sa týka záporných stránok návrhu, situovanie parkovania iba do podzemia zaberá veľkú plochu vymedzeného areálu, bez možnosti realizácie vzrastlej zelene aj nad parkoviskom. Štruktúra zástavby do jedného pozdĺžneho a ďalších štyroch objektov vo vnútrobloku pôsobí príliš zahustene. Najslabším článkom je architektonické stvárnenie objektov, ktoré v kontexte s urbanistickým riešením vyznieva rozpačito, nerešpektuje tektoniku okolitej zástavby. Balkóny orientované do rušnej Jesenského ulice neposkytujú možnosť ich plnohodnotného využitia. 

Všetky návrhy účastníkov súťaže ako aj komentáre k návrhom umiestnených ex-equo na 4. až 7. mieste je možné vzhliadnuť na stránkach Archinfo 

Zapisnica zo zasadnutia poroty_fin