UPOZORNENIE NA NEOVERENÚ SÚŤAŽ

Spoločnosť SK-Centre, a.s. vyhlásila dňa 18. septembra  2018 „Verejnú architektonickú súťaž návrhov na ideové riešenie fasád – Revitalizácia súboru budov na Špitálskej a Rajskej ulici v Bratislave.” Slovenská komora architektov odporúča svojim členom zvážiť svoju účasť v uvedenej súťaži. Dôvodom stanoviska je fakt, že súťažné podmienky nie sú v súlade so súťažným poriadkom SKA a neboli overené SKA. V prípade rozporov vyplývajúcich zo súťaže, SKA nebude preberať žiadnu zodpovednosť za vzniknutú situáciu.
 
Slovenská komora architektov považuje zverejnenú ideovú súťaž za nevyužitú šancu na korektné a zodpovedné hľadanie riešenia zložitého urbanistického, architektonického a spoločensky kontroverzného problému vrátane vysporiadania autorských práv.

Slovenská komora architektov vydala k uvedenej súťaži vyhlásenie, v ktorom je podrobnejšie uvedený postup SKA pred vyhlásením súťaže a základné výhrady k súťažným podmienkam. Vyhlásenie SKA si môžete prečítať TU.