Úprava verejného priestranstva „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV“ – výsledky

 

      Mesto Banská Štiavnica vyhlásilo kombinovanú architektonicko-krajinársku verejnú anonymnú jednokolovú súťaž Úprava verejného priestranstva  „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV“. Predmetom súťaže je architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie mestského verejného priestranstva „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV“ na ulici Kammerhofská v Banskej Štiavnici, za účelom vytvorenia viacúčelového oddychového, zhromaždovacieho, tranzitného priestoru, slúžiaceho pre rekreáciu, regeneráciu a relaxáciu obyvateľov a návštevníkov mesta Banská Štiavnica s prioritou zachovania a zlepšenia ochrany prírodnej zložky územia, urbanistických hodnôt a pietneho charakteru, formou verejnej anonymnej kombinovanej súťaže návrhov.
       Účelom tejto architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov je výber optimálneho a najkvalitnejšieho riešenia mestského verejného priestranstva, t.j. výber víťaza resp. víťazov, ktorého/ktorých návrhy budú predmetom rokovacieho konania, podľa § 81 písm. h) a § 82 zákona o verejnom obstarávaní t.j. k obstaraniu projektovej dokumentácie Úprava verejného priestranstva „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV“ pre územné konanie a stavebné konanie vrátane inžinierskych činností (pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia – ďalej len „inžinierska činnosť) a autorského dozoru počas spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie a počas realizácie stavby (ďalej len „autorský dozor“) v súlade s Autorským zákonom č.185/2015 Z.z. a na základe priameho rokovania o podpísaní zmluvy o dielo s vyhlasovateľom súťaže Mestom Banská Štiavnica. Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Do súťaže návrhov bolo doručených 6 súťažných návrhov. Všetky návrhy boli prijaté a postúpili do hodnotenia poroty.

O výslednom poradí a udelených cenách rozhodla porota nasledovne:

 2. cena  –  1 650,-  €

Návrh „C“ autor: Kolektív autorov v zložení – Ing. arch. Milan Csanda, autorizovaný architekt AA, Ing. arch. Pavlína Koniarová, Ing. Monika Slováková, Ing. arch. Martin Lapšanský 3. cena  800,- €, návrh „B“ autor: Kolektív autorov v zložení – Ing. arch. Ľubica Paučulová, autorizovaný architekt AA, Ing. arch. Viktória Kyjovská, PhD. a RNDr. Juraj Paučula 3. znížená  cena 600,- € návrh „E“ autor: Kolektív autorov v zložení – Ing. arch. Daniela  Šestinová, autorizovaný architekt AA, Ing. arch. Ing. arch. Miroslav Šestina, Ing. arch.  Tomáš Ružiak, Bc. Martin Fabian a Ing. arch. Matúš Šestina

Hodnotenie ocenených a odmenených návrhov a odporúčania poroty vyhlasovateľovi:

návrh „C“ (2. cena) Návrh predstavuje jasné a čisté koncepčné architektonické riešenie predmetného územia, s jeho členením na viacúčelovú plochu pred pamätníkom, oddychový priestor so zeleňou, posedením a ležadlami (s možnosťou umiestnenia exteriérových hier) a vstupný rozptylný a informačný priestor pre štôlňu Glanzenberg. Návrh ponecháva pôvodné miesto aj význam pamätníka padlých, ktorý ešte umocňuje pridanými výtvarne stvárnenými myšlienkami v predpriestore pamätníka. Za primerané je možné považovať využitie existujúcej morfológie územia, zachovanie hodnotnej vzrastlej zelene a jej doplnenie vo zvyšnej časti priestoru, so zachovaním priehľadu na pamätník. Odporučenia: Porota doporučuje zmierniť vo výraze priečne línie pred pamätníkom, zvážiť zakomponovanie vodného prvoku do návrhu, a príp. zvážiť aj možnosť umiestnenia zázemia pre ďalšie funkcie priestoru (občerstvenie, verejné WC, hry), príp. aj viac architektonicky zvýrazniť, že na priestore sa nachádza vstup do významnej pamiatky baníckej histórie mesta. 

návrh „B“ (3. cena) Porota oceňuje snahu autorov o funkčné zatraktívnenie priestoru pridaním ďalších funkcií. Pozitívne hodnotí najmä pridanie funkcie občerstvenia a vodného prvku. Premiestnením pamätníka sa síce celý priestor funkčne diferencuje a čiastočne oddeľuje pietny predpriestor od polyfukčnej najmä relaxačnej funkcie, priestorové pôsobenie osadenia pamätníka vo vzťahu k novému objektu občerstvenia však nepovažuje za vhodné. Architektonicko – výtvarnému pôsobeniu novoupraveného priestoru neprospieva ani množstvo rôznorodých architektonicko-výtvarných prvkov.

návrh „E“  (3. znížená cena) Porota oceňuje jasné, čisté a minimalistické riešenie, s ponechaním dominancie pamätníka, doplneného o variabilnú viacúčelovú plochu a vedľajší priestor oddychového parku. Pozitívne hodnotí aj zaujímavé využitie konfigurácie terénu na priestorové stupňovité sedenie. Ako problematické hodnotí možnosť parkovania na ploche priestoru, najmä však absenciu zelene v priestore variabilnej plochy, ktorá zrejme neprispieva ku zatraktívneniu priestoru pre návštevníkov.

  Zápisnica hodnotenia poroty (neznámy, 10 hits)