ÚRAD KOMORY ZISTIL NEDOSTATKY V DOKLADOVANÍ POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU ČLENMI SKA

Autorizačný výbor požiadal úrad komory predložiť doklady o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania autorizovaných architektov Slovenskej komory architektov. Úrad komory v spolupráci s maklérskou firmou Renomia, ktorá je splnomocnená komorou na sprostredkovanie a správu poistenia profesijnej zodpovednosti za škody autorizovaných architektov preveril splnenie si tejto zákonnej povinnosti členov komory a u viacerých členov SKA zistil, že došlo k porušeniu ich povinnosti v zmysle čl.12b ods.3 Štatútu Slovenskej komory architektov a to že svoje individuálne poistenie neoznámili úradu komory do 10 dní od uzavretia poistnej zmluvy resp. odo dňa zmeny v poistení.

Na základe tohto koncom septembra bude úrad komory distribuovať listy s požiadavkou na doplnenie dokladov o poistení všetkým tým svojim členov, ktorým doklady o poistení (názov poisťovne a číslo poistnej zmluvy a potvrdenie o úhrade poistného za aktuálne obdobie) v ich osobnom spise chýbajú.

V prípade, že k doplneniu do uvedenej lehoty nedôjde, budú vyzvaní členovia disciplinárne stíhaní pre porušenie svojej zákonnej povinnosti byť poistení zo zodpovednosti za škody spôsobené výkonom povolania.