Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy v mestách SR

UPOZORNENIE: seminár sa mení na webinár – viac info tu:

WEBINÁRE – Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy v mestách SR

Karpatský rozvojový inštitút v spolupráci so Slovenskou komorou architektov Vás pozýva na odborno-diskusný seminár Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy v mestách SR.

Dátum konania: 5. – 6. októbra 2020
Miesto konania: Žilina

Zmena klímy má zásadné dopady na kvalitu urbánneho prostredia, infraštruktúru, obyvateľov mesta podniky a celkový rozvoj mesta. V kontexte aktuálnych ako aj prognózovaných zhoršujúcich sa dopadov zmeny klímy na slovenské mestá je nevyhnutné prehodnotiť zaužívané postupy a princípy v oblasti urbanizmu, územného plánovania či architektúry. Práve klimaticky uvedomelý urbanizmus, územné plánovanie a architektúra, ktoré berú do úvahy zmenu klímy, sú kľúčom pre udržateľný rozvoj miest a zabezpečenie ich klimatickej odolnosti voči negatívnym dopadom zmeny klímy (ako sú vlny horúčav, prívalové a riečne záplavy, víchrice, suchá) a ich dôsledkom.

Cieľom seminára je zvýšiť odbornú kapacitu urbanistov, architektov, územných plánovačov a špecialistov z príbuzných disciplín v oblasti možností reakcie na zmenu klímy v urbánnom prostredí, najmä transformácie princípov a procesov urbánneho rozvoja. Podujatie je vzdelávaco-diskusným odborným seminárom s dôrazom na intenzívnu vzájomnú interakciu účastníkov navzájom, resp. so špecialistami na túto tému.

Seminár je zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu „B“ s počtom 10 kreditov.

Predbežná registrácia je možná do 04.09.2020 prostredníctvom formulára na https://forms.gle/53TRBP1AVDSzE4cP9.

Účasť na seminári je bezplatná.

Mgr. arch. Nora Vranová
predsedníčka výboru pre profesijné vzdelávania

Pozvánka