Uznávanie odborných kvalifikácií súvisiace s vystúpením UK z EÚ

V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva 31. januára 2020 z Európskej únie platí:

Hoci sa už od 1. januára 2021 smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií nebude uplatňovať, dojednania stanovené v uvedenej smernici zostávajú v platnosti až do konca prechodného obdobia (do 31. decembra 2020), a to vrátane ustanovení o automatickom uznávaní, uznávaní podľa všeobecného systému a dočasnom alebo príležitostnom poskytovaní služieb.

Od 1. januára 2021:

• podľa vyjadrení vlády Spojeného kráľovstva:
– architekti z EHP/zo Švajčiarska, ktorí už sú zaregistrovaní v ARB, sa budú naďalej uznávať,
– architekti z EHP/zo Švajčiarska, ktorí fungujú na základe postavenia poskytovateľa dočasných alebo príležitostných služieb, v tom budú môcť pokračovať až do skončenia platnosti takéhoto postavenia bez možnosti predĺženia,
– žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie, ktoré architekti z EHP/zo Švajčiarska predložili ARB pred dátumom vystúpenia, no zatiaľ nedostali rozhodnutie, sa budú podľa možnosti posudzovať/vybavovať postupom ustanoveným v uvedenej smernici (v rámci lehôt stanovených v zákone Spojeného kráľovstva o architektoch z roku 1997).

• Európska komisia okrem toho uviedla, že pokiaľ ide o kvalifikácie Spojeného kráľovstva, rozhodnutia o ich uznávaní v členských štátoch EÚ nebudú pred 1. januárom 2021 dotknuté.

Preto sa architektom zo Spojeného kráľovstva, ktorí uvažujú o registrácii v jednom z 27 členských štátov EÚ, a architektom z EÚ27, ktorí uvažujú o registrácii v Spojenom kráľovstve a chcú čerpať výhody plynúce z aktuálne platných dojednaní, odporúča, aby postup začali pred 31. decembrom a v ideálnom prípade čo najskôr. Všetkým, ktorí sa chcú registrovať v EÚ27 alebo Spojenom kráľovstve, sa odporúča, aby sa oboznámili s vnútroštátnymi požiadavkami na žiadosti v hostiteľskom štáte a uistili sa, že pred odoslaním žiadosti budú mať k dispozícii všetky príslušné doklady a osvedčenia.

 

Žiadosti odoslané po 1. januári 2021

• Spojené kráľovstvo uviedlo, že po dátume vystúpenia si ponechá systém uznávania kvalifikácií EHP/Švajčiarska, ktorý bude podobný súčasnému systému.

• ARB, regulačný orgán Spojeného kráľovstva pre architektov, bude aj naďalej uznávať kvalifikácie EHP/Švajčiarska, ktoré sa momentálne uznávajú automaticky a na ktoré sa odkazuje v časti 5.7.1 prílohy V k smernici 2005/36/ES v znení platnom k dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, ak má žiadateľ prístup k výkonu povolania vo svojom domovskom štáte. Občianstvo EHP/Švajčiarska nebude v tomto systéme uznávania podmienkou.

• Kvalifikácie EHP/Švajčiarska, ktoré pred tým patrili do rozsahu pôsobnosti všeobecného systému, a štátni príslušníci s nadobudnutými právami budú podliehať povinnosti podávať žiadosť o uznanie postupom platným pre tretie krajiny. Uvedené zahŕňa absolvovanie predpísaných skúšok ARB na úrovni 1 a 2 a získanie kvalifikácie predpísanej orgánom ARB v Spojenom kráľovstve na úrovni 3.

• Jednotlivci, ktorí disponujú kvalifikáciou Spojeného kráľovstva a chcú, aby im bola uznaná s cieľom poskytovať služby v EHP alebo Švajčiarsku, by sa mali oboznámiť s vnútroštátnymi pravidlami hosťovského štátu.

Dôsledky pre uznávanie držiteľov kvalifikácií EHP/Švajčiarska v Spojenom kráľovstve

• V prípade odborníkov z EHP/zo Švajčiarska (vrátane štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí sú držiteľmi kvalifikácií EHP/Švajčiarska), ktorí už sú usadení v Spojenom kráľovstve a získali v Spojenom kráľovstve aj rozhodnutie o uznaní, nebude toto rozhodnutie o uznaní dotknuté a zostane platné.

• Na odborníkov z EHP/zo Švajčiarska (vrátane štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí sú držiteľmi kvalifikácií EHP/Švajčiarska), ktorí nepožiadali o rozhodnutie o uznaní v Spojenom kráľovstve pred 1. januárom 2021, sa budú vzťahovať už uvedené budúce opatrenia.

• Odborníci z EHP/zo Švajčiarska (vrátane štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí sú držiteľmi kvalifikácií EHP/Švajčiarska), ktorí požiadali o rozhodnutie o uznaní a 1. januára 2021 čakajú na rozhodnutie, budú môcť žiadosti uzavrieť podľa možnosti v súlade s ustanoveniami smernice o uznávaní odborných kvalifikácií.

• Architekti z EHP/zo Švajčiarska, ktorí fungujú na základe postavenia poskytovateľa dočasných alebo príležitostných služieb, v tom budú môcť pokračovať až do skončenia platnosti takéhoto postavenia bez možnosti predĺženia.

Dôsledky pre uznávanie držiteľov kvalifikácií Spojeného kráľovstva v EÚ27

• V oznámení zainteresovaným stranám z 21. júna 2018, ktoré pripravila Európska komisia, sa uvádza, že „[v]ystúpenie Spojeného kráľovstva nemá vplyv na rozhodnutia, ktorými ktorýkoľvek členský štát EÚ27 na základe smernice 2005/36/ES uznal odborné kvalifikácie získané v Spojenom kráľovstve pred dátumom vystúpenia.“

• Ďalej sa v oznámení zainteresovaným stranám uvádza, že „[o]d dátumu vystúpenia budú štátni príslušníci Spojeného kráľovstva štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, a preto sa na nich smernica 2005/36/ES už nebude vzťahovať. z toho vyplýva, že:

– uznávanie odborných kvalifikácií štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v členskom štáte EÚ-27 sa bude riadiť vnútroštátnymi politikami a predpismi daného členského štátu bez ohľadu na to, či boli kvalifikácie štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva získané v Spojenom kráľovstve, v inej tretej krajine alebo v členskom štáte EÚ-27,

– dočasné alebo príležitostné poskytovanie služieb štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva v členskom štáte EÚ-27, aj keď už sú legálne usadení v členskom štáte EÚ-27, sa bude riadiť vnútroštátnymi politikami a predpismi daného členského štátu.“

 

Ďalšie informácie:

Viac informácií za SKA: mihalikova@komarch.sk, 0911 443 414

 

[1] Pokiaľ ide o postupy uznávania, ktoré budú prebiehať v deň vystúpenia, v spoločnej správe vyjednávačov EÚ a vlády Spojeného kráľovstva o pokroku počas prvej fázy rokovaní podľa článku 50 ZEÚ o riadnom vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa uvádza, že pokiaľ ide o osoby uvedené v danej správe, tieto postupy uznávania sa dokončia podľa práva Únie (ods. 32).