Verejná projektová architektonická súťaž návrhov “KRATINY 2+”

KRATINY 2+

VI GROUP spol s.r.o. vyhlasuje ku dňu 28.06.2017 podľa Občianskeho zákonníka, § 847 až 849 a v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov verejnú projektovú architektonickú súťaž návrhov KRATINY 2+. Predmetom verejnej architektonickej súťaže Kratiny 2+ je návrh dvoch rodinných domov a seniorskej bunky v kontexte s komplexným návrhom využitia pozemku pre tri generácie.
Cieľom je čo najoptimálnejšie usporiadanie objektov v snahe získať priestorovo a funkčne bezkolízne prepojenie spoločných zón a zároveň zachovať istú mieru súkromia jednotlivých rodín. Hlavnou úlohou je navrhnúť symbiotické bývanie dvoch mnohopočetných rodín ako aj seniorskej bunky.

Vyhlasovateľ súťaže požaduje vypracovanie súťažného návrhu na úrovni architektonickej štúdie spolu s architektonickým návrhom navrhovaných objektov a základných prevádzkových riešení.
Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Predloženie návrhov 1. kola je možné odovzdať najneskôr do 14.09.2017, 14:00 hod.
Predloženie návrhov 2. kola je možné odovzdať najneskôr do 30.10.2017, 14:00 hod.

  SÚŤAŽNÉ PODMIENKY (156,2 KB, 653 hits)

  INFORMAČNÝ LIST (305,3 KB, 566 hits)