VÝBEROVÉ KONANIE

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obdobie 5 rokov na funkcie:

1. Vedúci Ústavu architektúry obytných budov
2. Vedúci Ústavu architektúry občianskych budov

  Podrobnosti výberového konania - vedúci (22,9 KB, 541 hits)