VÝBEROVÉ KONANIE NA HLAVNÉHO ARCHITEKTA V BRATISLAVE

V utorok 15. novembra 2005 sa konalo zasadnutie výberovej komisie na obsadenie funkcie hlavný architekt. Vo výberovej komisii boli okrem predstaviteľov hlavného mesta, poslancov a magistrátu aj zástupcovia Spolku architektov Slovenska a Slovenskej komory architektov, ako aj zahraničný expert.

Do výberového konania sa prihlásilo 9 uchádzačov, ktorí splnili všetky predpísané podmienky a všetci záujemcovia sa zúčastnili aj na výberovom konaní.

Výberová komisia uskutočnila ústny pohovor so všetkými uchádzačmi. Na základe výsledkov pohovoru a po prerokovaní predložených materiálov a spracovanej predstave o výkone funkcie sa rozhodla, že troch uchádzačov posúva do druhého kola, zvyšní šiesti záujemcovia nepostúpili.

Druhé kolo – užší výber – sa uskutoční v priebehu decembra 2005 za účasti postupujúcich uchádzačov, ako aj za prípadnej účasti ďalších odborníkov oslovených priamo primátorom Bratislavy na základe odporúčaní Slovenskej komory architektov a Spolku architektov Slovenska.

Eva Chudinová
hovorkyňa magistrátu hl. mesta Bratislavy