VÝBEROVÉ KONANIE

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA NA FAKULTE ARCHITEKTÚRYSLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE


Výberové konanie pre obdobie 2012 – 2017

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona  č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje  výberové konanie na 2 pracovné miesta

odborného asistenta pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus,

s pedagogickým a vedecko-výskumným pôsobením na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry so zameraním na výučbu predmetov architektonické navrhovanie a architektonická tvorba a teoretických predmetov

1. Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v oblasti architektúra, urbanizmus
 • pedagogické skúsenosti
 • znalosť jedného svetového jazyka

2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v oblasti ekologickej a experimentálnej architektúry
 • vítaná je prax v oblasti projektovania/navrhovania udržateľnej architektúry

3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • prehľad publikačnej a vedeckej činnosti
 • portfólio architektonickej a urbanistickej tvorby (nie je podmienkou)

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia

 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o o ukončení VŠ štúdia
 • výpis z registra trestov

4. Termín nástupu, úväzok:

 • podľa dohody

5.  Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry STU v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 30.4.2012 s označením „ Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov FA STU, p. Sabolová;, č.t. 02/57276229; 0917691540; e-mail: sabolova@fa.stuba.sk