Vyhlásenie súťaže 19/2021 “Stará Turá zóna Mierová”

Mesto Stará Turá vyhlasuje verejnú anonymnú projektovú kombinovanú (urbanisticko-architektonicko-krajinársku) súťaž návrhov, ktorej predmetom je revitalizácia verejného priestoru zóny Mierová v centre mesta Stará Turá. Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 26. júla 2021 pod číslom KA-566/2021

Stará Turá zóna Mierová