Vyhlásenie súťaže 20/2021 “Námestie Slobody v Banskej Bystrici”

Cieľmi sú vyriešenie priestorových a funkčných problémov v komplexnosti územia Námestia Slobody v Banskej Bystrici. Motívom je povýšenie a podporenie významu hlavnej kompozičnej osi vedenej v smere východ – západ a vrcholiacej pamätníkom SNP.  Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 29. júla 2021 pod číslom KA-605/2021.

Námestie slobody v Banskej Bystrici