Vyhlásenie súťaže 23/2021 “Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave”

Zámerom Vysokej školy múzických umení je vytvorenie nových priestorov pre potreby školy v prieluke na Svoradovej ulici. Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.
Riešené územie a existujúci objekt určený na asanáciu sú vo vlastníctve vyhlasovateľa.

Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave