Vyhlásenie súťaže návrhov na na obytnú zónu Hviezdoslavova v Nitre

Spoločnosť H&G Invest s.r.o. vyhlásila ku dňu 14.12.2016 verejnú anonymnú jednokolovú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž na riešenie „Obytnej zóny Hviezdoslavova Nitra“, ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien.

Účelom súťaže je výber najvhodnejšieho riešenia obytného súboru cca 500 bytov a občianskej vybavenosti na pozemku investora o výmere 21 588 m2 v širšom centre Nitry na základe kritérií hodnotenia v zmysle bodu 13.1 súťažných podmienok. Návrh je potrebné spracovať so zohľadnením väzieb na súčasnú zástavbu a zároveň na potenciálne možnosti rozvoja územia a jeho širšieho zázemia.

Chcem vedieť viac.