Vyhlásenie súťaže návrhov: Námestie SNP v Martine

Mesto Martin, v zastúpení Útvarom hlavného architekta, vyhlasuje verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na južné ukončenie centrálnej zóny mesta a komplexné riešenie Námestia SNP. Vymedzené územie zahŕňa pamiatkovo chránenú zónu, v južnej časti historického centra mesta a pešej zóny. Spolu s Námestím SNP spadá do predmetu riešenia aj časť územia pred Univerzitnou nemocnicou. Tento priestor je prirodzenou súčasťou historického centra. Cieľom súťaže návrhov je výber spracovateľa návrhu prestavby námestia SNP vrátane jeho následnej realizácie a urbanistickej štúdie riešeného územia.

Porota:
Ing. arch. Štefan Moravčík, predseda poroty AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Zuzana Mendelová, podpredsedníčka poroty závislá na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Michal Gaj AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Ján Gustiňák AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Martin Pavelek AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Kristína Šubjaková závislá na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Tibor Zelenický AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľ

Náhradní členovia poroty:
Ing. arch. Tomáš Boroš AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Otto Gáťa AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Jana Tartaľová závislá na vyhlasovateľovi
Ing. Eva Uherová nezávislá na vyhlasovateľovi

Termíny:
Vyhlásenie súťaže: 9. októbra 2020
Vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok: od vyhlásenia do 9. októbra 2020
Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: 9. decembra 2020
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 14 dní od vyhodnotenia súťaže

Ceny a odmeny:
1. cena: 12 000,- €
2. cena: 7 000,- €
3. cena: 5 000,- €

Porota môže rozhodnúť o udelení odmien spolu vo výške 4 000,- €

Predpokladaná hodnota zákazky:
ÚPN-Z  M. 1:1 000 (koncept a návrh): 23 000,- €
PD Nám. SNP (UR a SP): 100 000,- €
Ceny a odmeny udelené v súťaži: 28 000,- €
Autorský dozor pri realizačnej PD a pri realizácii stavieb: 10 000,- €
Spolu 161 000,- €

Doplňujúce informácie:
Súťažné podmienky vrátane ich príloh (súťažných pomôcok) je možné získať na webovej adrese súťaže návrhov https://www.evoportal.sk a v profile verejného obstarávateľa – vyhlasovateľa na elektronickom úložisku vestníka Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089.

Súťažné podmienky