Vyjadrenie Predstavenstva SKA k medializovaným informáciám o činnosti Združenia domových samospráv, o.z.

Slovenská komora architektov (SKA) sa v rámci plnenia svojich zákonných úloh – starostlivosti o stavebnú kultúru a harmonické utváranie územia, ako aj obhajoby profesijných práv architektov a krajinných architektov – zasadzuje za vytváranie kvalitného právneho prostredia procesov a správnych konaní v územnom plánovaní a výstavbe. SKA sa problematikou neúnosných prieťahov a zložitosti správnych konaní zaoberá systematicky, aktívne sa ako príslušná inštitúcia zúčastňuje na príprave a pripomienkovaní návrhov zmien predmetnej legislatívy.

Členovia SKA dlhodobo so znepokojením vnímajú činnosť Združenia domových samospráv, o.z. (ZDS) ako účelové konanie, bez dosahovania deklarovaných zámerov. V záujme vyváženého, prehľadného a stabilného právneho prostredia a naplnenia cieľov sledovaných zákonmi, je Slovenská komora architektov pripravená prispieť k vytvoreniu systémového právneho rámca, ktoré takéto konanie vylúči, pri dodržaní záväzkov SR v oblasti účasti verejnosti v konaniach týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

SKA si je vedomá, že posúdenie porušovania právnych predpisov nepatrí do jej kompetencie. Vzhľadom na závažnosť vplyvu činnosti ZDS na funkčnosť procesu správnych konaní vo výstavbe a na vykonávanie profesie architektov, ako zákonom zriadená stavovská organizácia podporuje požiadavku na preskúmanie zákonnosti konania ZDS.