Knižka použitia pečiatky

Autorizovaní architekti, autorizovaní krajinní architekti, hosťujúci architekti a hosťujúci krajinní architekti používajú podľa § 14 a 14b zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a Autorizačného poriadku SKA v čl. 34 pečiatku na osvedčovanie písomností, ktorých pôvodcom je jej držiteľ. Každé použitie pečiatky treba zaznamenať v knižke použitia pečiatky.

Knižka použitia pečiatky nadobudla účinnosť 1. januára 2003 na základe rozhodnutia Autorizačnej komisie Slovenskej komory architektov 5. novembra 2002.

Knižku použitia pečiatky vyplňuje každý autorizovaný architekt, ktorý zložil sľub a bolo mu vydané autorizačné osvedčenie spolu s pečiatkou.  Vnútorné listy sa vypisujú priebežne. Po vypísaní listu si originál autorizovaný architekt ponechá a fotokópiu je potrebné poslať na úrad komory na založenie do osobného spisu.

  Knižka použitia pečiatky (924,0 KB, 1 218 hits)