VYUŽITIE EPS v ETICS – LEGISLATÍVA – PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu
v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Slovenskou komorou architektov

Vás pozýva na odborný seminár pod názvom

 VYUŽITIE EPS v ETICS – LEGISLATÍVA – PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB

Termín konania: 16. mája 2018
Miesto konania: Agroinštitút, Akademická 952/4, Nitra

      Cieľom odborného seminára je sprostredkovať odbornej verejnosti najnovšie poznatky z aktuálnej legislatívy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb pri využití expandovaného polystyrénu (EPS) vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS)

      Seminár je určený pre projektantov, autorizovaných inžinierov, autorizovaných architektov, súdnych znalcov, stavbyvedúcich, technikov a inžinierov vykonávajúcich funkciu stavebného dozoru, zástupcov stavebných úradov, odborníkov v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, zástupcov vlastníkov bytov a správcov budov, správcov bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov.

Počet účastníkov je limitovaný.

      Seminár je zaradený do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby a do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu C – pod záštitou SKA s počtom kreditov 5.

Členom SKSI a SKA bude odovzdané potvrdenie o účasti po absolvovaní seminára.

 Uzávierka prihlášok je 9.5.2018

Viac informácií nájdete na:
Pozvánka a prihláška