ZÁPIS Z ROKOVANIA AUTORIZAČNEJ KOMISIE SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z 23.novembra 2005 v Bratislave

Rokovanie začalo o 13,00 hod.
Prítomní: podža prezenčnej listiny

Program:
1. Vyhodnotenie autorizačnej skúšky zo dňa 16.11.2005
2. Rôzne

K bodu 1
Autorizačnej skúšky 16.11.2005 sa zúčastnilo 16 uchádzačov. Zasadal jeden
skúšobný senát pod vedením prof. M. Mudrončíka. Autorizačnú komisiu na
skúške zastupoval architekt P. Žalman.
Autorizačnú skúšku úspešne absolvovalo 13 uchádzačov, jednému bola skúška
prerušená a dvaja neuspeli. Autorizačná komisia vzala na vedomie
rozhodnutie skúšobného senátu a prijala informáciu o tom, že neuspešní
uchádzači dostanú poučenie o možnom odvolaní sa proti rozhodnutiu
skúšobného senátu.

Všetci úspešní uchádzači požiadali o zápis do zoznamu autorizovaných
architektov, autorizačná komisia všetkým žiadostiam vyhovela.

Slávnostný sľub autorizovaných architektov sa uskutoční 30. novembra 2005
v Bratislave.

K bodu 2
V rámci rôzneho autorizačná komisia prerokovala možné postupy pri riešení
odvolania sa proti rozhodnutiu skúšobnej komisie. Judr. Kopšová preverí
súlad skúšobného poriadku so zákonom do najbližšieho zasadnutia AK.

Autorizačná komisia prijala informáciu arch. Antalovej o najbližšej akcii
celoživotného vzdelávania, ktoré sa bude konať 24.11.2005 na úrade komory,
ako aj o plánovaných akciách v roku 2006.

Autorizačná komisia žiada predstavenstvo, aby posúdilo možnosti
zabezpečenia občerstvenia z rozpočtu SKA pre účastníkov vzdelávacích
programov.

Rokovanie bolo ukončené o 15,00 hod.
Zapísal: Ing. arch. Jan Komrska CSc.