Úhrada členských príspevkov – posledná výzva

Riaditeľka Úradu Slovenskej komory architektov z zmysle §17ods.1 písm. h) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch rozoslala 16.11.2020 listy členom, ktorí sú v omeškaní so zaplatením príspevku, alebo aj jeho časti, na činnosť orgánov komory o viac ako šesť mesiacov.

Do tohto omeškania sa dostali aj napriek tomu, že Predstavenstvo Slovenskej komory architektov vyšlo svojim členom z dôvodu pandémie COVID-19 tento rok v ústrety a akceptovala oneskorené platby príspevkov na činnosť orgánov komory uhradené do 30. júna 2020, bez navýšenia v zmysle čl. 12c ods. 6 Štatútu SKA.

Skontrolujte si, prosím, či ste svoj príspevok riadne a včas uhradili.

V opačnom prípade kontaktujte: Mária Šefcová, sefcova@komarch.sk / 0903 443 413