Zásadná pripomienka SKA k materiálu ´Plán obnovy a odolnosti SR´

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý má byť v nasledujúcich rokoch zdrojom pre obnovu hospodárstva postihnutého pandémiou Covid-19 sa venuje vo viacerých oblastiach návrhom opatrení, ktoré majú primárny alebo sekundárny dopad na architektúru.

Slovenská komora architektov pre túto oblasť uplatňuje zásadnú pripomienku a to:

Podmieniť investície do adaptácie budov pre zníženie energetickej náročnosti, ako aj stavebné investície do environmentálnych opatrení v prostredí samospráv takými procesmi verejného obstarávania, ktoré sledujú kvalitatívne posudzovanie projektov – a teda predovšetkým podľa IV. časti zákona č. 343/2015 z.z – súťaž návrhov, ktorá prináša architektonicky kvalitnejšie a systémovo rozmanitejšie riešenia, ako len paušálne zatepľovanie budov.

Odôvodnenie: Cieľom tejto pripomienky je zabezpečiť realizáciu takých stavebných riešení, ktoré budú vybrané z viacerých možných štúdií – návrhov riešení pre jednotlivé stavebné zadania prezentovaných v súťažiach návrhov a hodnotených odborne zostavenými porotami súťaží. Cieľom je zabezpečiť procesy, ktorých výsledkom budú stavebné realizácie v prostredí verejnej správy, ktoré budú korelovať s cieľmi stratégie európskej uhlíkovej neutrality pre nové budovy počas prevádzky počínajúc rokom 2030 a na uhlíkovú neutralitu v celom životnom cykle do roku 2040 pri zachovaní cieľov v oblasti sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja Slovenskej republiky. Opatrenie pre zabezpečenie kvalitatívneho hodnotenia stavebných investícií do obnovy objektov pre zníženie energetickej náročnosti budov majú význam aj ako kontrolný mechanizmus pre eliminovanie nežiadúcich stavebných zásahov do stavebného fondu krajiny. Pre kultúrny, sociálny a zodpovedný environmentálny rozvoj spojený s rastom životnej úrovne obyvateľstva krajiny, nie je možné podporovať také stavebné zásahy, ktoré sanujú len jeden aspekt problému (energetická náročnosť) na úkor kultúrnych, pamiatkových alebo spoločenských aspektov rozvoja. Ide predovšetkým o technické zatepľovanie objektov, necitlivé energetické opatrenia vo vzťahu k prostrediu, nevhodné zásahy k potenciálne pamiatkovým hodnotám objektov architektúry 20. storočia a pod.

Stanovisko SKA na vyžiadanie Únie miest Slovenska

https://www.planobnovy.sk/o-plane-obnovy/