Zasielame hlasovacie lístky! Máme Vašu správnu adresu?

V súvislosti s nadchádzajúcim termínom konania  Valného zhromaždenia (VZ), ktorého súčasťou je aj voľba Vašich zástupcov do orgánov Slovenskej komory architektov (SKA) je našou povinnosťou Vám – našim členom – doručiť hlasovacie lístky.

Koncom mája Vám ich odošleme fyzicky na Vaše korešpondenčné adresy, ktoré ste nám nahlásili do našej databázy.
K samotnej voľbe Vás ešte budeme vyzývať, v tejto chvíli je však pre nás dôležité disponovať Vašimi aktuálnymi údajmi.

Týmto si Vás teda dovoľujeme požiadať o:
(1)    nahlásenie akejkoľvek zmeny vo Vašich kontaktných údajoch,
(2)    obratom (najneskôr do pondelka 10.05.),
(3)    výlučne emailom na: komarch@komarch.sk

Prečo je to dôležité?
– Hlasovací lístok je jedinečným neprenosným dokumentom, ktorý je opatrený bezpečnostným prvkom. Nie je ho možné rozmnožovať, ani doručiť emailom a bude zaslaný výlučne na Vami uvedenú korešpondenčnú (poštovú) adresu, ktorú vedieme v zozname.
– Počet vystavených hlasovacích lístkov sa rovná počtu členov SKA, oprávnených voliť. Náhradné lístky nebudú vystavované. Rovnako nebudú k dispozícii ani Valnom zhromaždení SKA, kde budú výsledky volieb vyhlásené.
– Tlač a distribúcia hlasovacích lístkov je zabezpečená priamo prostredníctvom služieb Slovenskej pošty, a.s.

Úrad SKA si je vedomý vážnosti a zodpovednosti, ktorá mu z tejto úlohy vyplýva, a preto veríme vo Vašu súčinnosť.

S hlasovacími lístkami a s pozvánkou na VZ Vám súčasne budeme zasielať aj novú Ročenku SKA v inovovanom formáte a s bohatším obsahom. Preto chceme urobiť všetko pre to, aby všetky materiály našich členov zastihli na správnej poštovej adrese.

O kandidátoch, priebehu volieb a kľúčových úkonoch, s tým spojených, Vás ešte budeme podrobne informovať (https://www.komarch.sk/vz/).