Zástupcov SKA prijal nový minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Počas osobného stretnutia minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Ing. Roman Brecely, MBA, prejavil záujem o odbornú pomoc ponúknutú zo strany SKA pri tvorbe nového stavebného zákona. Ako uviedol,  prijatie stavebného zákona považuje za jednu zo svojich hlavných priorít v oblasti výstavby. Zástupcovia SKA sa zároveň obrátili na ministra s požiadavkou na prevzatie gescie nad pripravovaným strategickým  vládnym materiálom nelegislatívnej povahy – Architektonickou politikou v Slovenskej republike, ktorej prípravu zabezpečuje SKA. Minister prisľúbil participáciu na predmetnom dokumente ako aj jej predloženie na schválenie vo vláde SR. Predseda SKA v závere stretnutia pozval ministra na slávnostný galavečer CE∙ZA∙AR 2016 a týmto ho aj osobne požiadal o prevzatie záštity nad aktuálnym ročníkom. Minister záštitu a pozvanie prijal a prisľúbil konštruktívnu spoluprácu rezortu s SKA. Stretnutia sa za SKA zúčastnili: Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda SKA, Ing. arch. Pavol Paňák, 1. podpredseda SKA, Ing. arch. Juraj Šujan, člen predstavenstva SKA, a JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu SKA.