Zelené verejné obstarávanie – výzvy pre definovanie kritérií v súťažiach návrhov

Zelené verejné obstarávanie je proces, ktorým sa verejní obstarávatelia snažia obstarať tovary, služby a stavebné práce so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie v jeho celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami a stavebnými prácami s rovnakou primárnou funkciou.

Medzi najvýznamnejšie benefity zeleného verejného obstarávania je možné zaradiť:

Environmentálne benefity:
 Ochrana neobnoviteľných zdrojov
 Ochrana lesných ekosystémov
 Zníženie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v ovzduší
 Zníženie odpadu
 Zníženie znečisťovania vody
 Zníženie spotreby energie
 Udržateľné poľnohospodárstvo

Sociálne a zdravotné benefity:
 Čistota miest a obcí
 Zvýšenie zdravotného štandardu a kvality produktov
 Zvýšenie zdravotného štandardu a kvality potravín
 Zlepšovanie sociálnych a zdravotných podmienok práce
 Zlepšovanie kvality života

Ekonomické benefity:
 Zníženie celkových nákladov verejného obstarávateľa
 Podpora inovácií na trhu (eko-inovácie)
 Podpora konkurencieschopnosti produktov
 Zníženie nákladov ostatných štátnych inštitúcií
 Zlepšovanie služieb pre verejnosť

Ilustračný obrázok:  Víťazný návrh na obnovu zámeckého parku v Ostrave – Porube od ateliéru LABAK  (Autori: Ing. Michal Marcinov , Ing. arch. Matúš Antolík, Ema Krakovská , Simona Svitková)