Zmena Súťažného poriadku SKA platná od 1. 11. 2017

 

      Predstavenstvo SKA na ostatnom zasadnutí 11. októbra 2017 prijalo nasledujúcu úpravu Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov:

Článok 19 ods. 8 znie:
(8) Overovanie sa ukončí:
a) vydaním osvedčenia o overení,
b) oznámením o neoverení,
c) stiahnutím súťažných podmienok overovania žiadateľom, ak sa rozhodne súťaž nevyhlásiť,
d) z dôvodu nečinnosti žiadateľa, ktorý opakovane nereagoval na výzvy overovateľa.

Článok 19 ods. 9 znie:
(9) Údaj o overení súťažných podmienok komorou sa uvádza v súťažných podmienkach. Osvedčenie komory je súčasťou dokumentácie o súťaži. Osvedčenie komory podpisuje ten, kto za komoru overil súťažné podmienky a predseda komory.

Článok 19 ods. 10 znie:
(10) Ukončenie overovania podľa čl. 19. ods. a) a b) zverejní komora na svojom webovom sídle.

Dôvodom zmeny bol fakt, že nie každý proces overovania sa ukončí overením súťažných podmienok resp. proces overovania sa, spravidla zo strany vyhlasovateľa preruší.

Doterajšia úprava SP SKA obsahovala len ukončenie procesu vydaním osvedčenia o overení.
Úplné znenie Súťažného poriadku je k dispozícii TU