ZOZNAM ČLENOV S NEUHRADENÝMI PRÍSPEVKAMI NA ROK 2011

Oznamujeme nižšie uvedeným členom komory, že majú úplne alebo čiastočne nevyrovnané svoje členské príspevky na činnosť orgánov komory.
Bližšie informácie Vám poskytnú Mgr.E.Martanovičová alebo M.Šefcová, č.t. 02/54431080, 02/54431254

.

Každý člen je povinný platiť základný príspevok vo výške 60,- Eur do konca apríla.

Základný príspevok v polovičnej výške platí člen
a) počnúc rokom nasledujúcim po roku, v ktorom dosiahol 65. rok svojho veku alebo sa stal invalidným dôchodcom alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) do konca roka, v ktorom dovŕšil 30. rok svojho veku.

Každý povinný člen komory je povinný platiť aj ďalší príspevok vo výške 1 % základu dane z príjmov fyzických osôb za práve uplynulé zdaňovacie obdobie,
najmenej však 100 eur, ak bol zaplatený do konca apríla, (pre rok 2011 platí do konca mája, keďže novela schválená valným zhromaždením 14. mája 2011 nadobudla účinnosť 1.6.2011)
najmenej 120 eur, ak bol zaplatený do konca júna,
najmenej 150 eur, ak bol zaplatený do konca septembra
a najmenej 180 eur, ak bol zaplatený do konca roka,
a najviac 600 eur.

Spodná hranica sa vzťahuje aj na autorizovaného architekta, ktorý nemal nijaký príjem, a nevzťahuje sa na autorizovaného architekta
a) počnúc rokom nasledujúcim po roku, v ktorom dosiahol 65. rok svojho veku alebo v ktorom sa stal invalidným dôchodcom alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) do konca roka, v ktorom dovŕšil 30. rok svojho veku,
c) v roku, v ktorom čerpá materskú dovolenku; ak sa materská dovolenka čerpá v dvoch kalendárnych rokoch, spodná hranica sa nevzťahuje na kalendárny rok, v ktorom materská dovolenka skončí,
d) ktorý v práve uplynulom zdaňovacom období nemal zdaniteľný príjem z dôvodu práceneschopnosti trvajúcej najmenej 183 dní.

Nezaplatenie príspevkov je dôvodom na vyčiarknutie zo zoznamov podľa § 17 ods. 1 písm. h) Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zároveň ide o dôvod na súdne vymáhanie podľa čl. 11 ods. 4 a čl. 12 ods. 6 Štatútu Slovenskej komory architektov.

ZOZNAM: