AKA

Prečo si vybrať krajinného architekta?

Projektant svojou prácou zásadným spôsobom ovplyvňuje efektivitu všetkých vynaložených prostriedkov na stavbu a o kvalitu výsledku. Celková kvalita výsledného diela závisí ďalej aj od partnerskej spolupráce a porozumenia všetkých strán, ktoré sa zúčastňujú procesu prípravy a realizácie diela. Štandardne je to trojica investor – projektant – zhotoviteľ. V tomto trojuholníku krajinný architekt nie je nestranný odborník. Jeho úlohou je vždy chrániť investora a dielo. Pri rovnakom objeme finančných prostriedkov a rovnakých podmienkach výstavby (pozemok, funkcia objektu a pod.), môže byť v závislosti od kvality projektu výsledok veľmi rôznorodý. O celom úspechu investície je rozhodnuté dávno predtým, ako sa začne realizovať. Rozhodujúca je etapa návrhu, projektu. Tu sa zásadným spôsobom určuje, aký bude výsledok. Slovenská komora architektov preveruje odbornosť autorizovaných krajinných architektov autorizačnými skúškami ešte pred tým, ako ich zapíše do zoznamu. Preto máte záruku, že výberom autorizovaného krajinného architekta sa zverujete do rúk odborne spôsobilej osoby. Komora taktiež nad svojimi členmi vykonáva disciplinárny dohľad počas celého trvania ich činnosti.

Rozsah oprávnenia krajinného architekta

Rozsah vybraných činností, ktoré môže autorizovaný krajinný architekt vykonávať určuje zákon 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch podľa § 4a Krajinní architekti.

Krajinný architekt je oprávnený na:

a) vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a na spracúvanie krajinnoekologických plánov,

b) spoluprácu na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v obci,

c) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie diel záhradnej a krajinnej architektúry a projektovej dokumentácie obnovy a úpravy pamiatok záhradného umenia v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme a na navrhovanie rekonštrukcie historických parkov, záhrad, špeciálnych plôch zelene a verejných priestorov,

d) navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavieb na urbánne prostredie a navrhovanie tvorby obrazu sídla a krajiny,

e) výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním diel záhradnej a krajinnej architektúry podľa dokumentácie územného rozhodnutia a podľa schválenej projektovej dokumentácie,

f) poskytovanie súvisiacich služieb, najmä na poskytovanie odborného poradenstva investorom a vlastníkom pozemkov, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní diel záhradnej a krajinnej architektúry,

g) grafické spracúvanie a modelovanie diel krajinnej a záhradnej architektúry vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,

h) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní týkajúcich sa diel záhradnej a krajinnej architektúry.


Vážení kolegovia,

všetci vieme aká neľahká situácia panuje v našom odbore. Výbor pre veci krajinných architektov Slovenskej komory architektov preto vyvíja snahy pre väčšiu propagáciu odboru krajinnej

architektúry na Slovensku. Vypracovali sme dotazník, ktorý má zhodnotiť súčasný stav a bude podkladom pre ďalšie smerovanie aktivít vo výbore. Dotazník bol anonymný a dobrovoľný.

  Dotazník KA - vyhodnotenie (135,9 KB, 1 577 hits)