Úrad

Postavenie

Úrad komory je výkonným pracoviskom Slovenskej komory architektov pre všetky orgány komory, ktorý zabezpečuje administratívne, majetkové, členské, právne a organizačné veci orgánov komory. Úrad komory bol zriadený valným zhromaždením 10. októbra 1992. Tvoria ho všetci zamestnanci a ostatní zmluvní pracovníci komory.

Úlohy

Úrad komory najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu a organizačnú a technickú stránku všetkých orgánov komory a plní úlohu ich sekretariátu,
b) zabezpečuje odborné podklady a písomnosti potrebné na rokovanie orgánov komory,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých uznesení a rozhodnutí orgánov komory,
d) vykonáva uznesenia a rozhodnutia orgánov komory,
e) spravuje registratúru komory a je podateľňou a výpravňou písomností komory,
f) organizačne a administratívne zabezpečuje vedenie zoznamov a registrov vedených komorou, vrátane tlače osvedčení a tlačív, obstarávania vyhotovenia pečiatok,
g) vedie osobné spisy členov komory,
h) organizačne a technicky zabezpečuje vykonávanie autorizačných skúšok a sľubov,
i) zabezpečuje činnosť informačného centra pre výkon povolania a napojenie komory na informačný systém Európskej komisie IMI,
j) elektronický a korešpondenčný styk s regulačnými orgánmi, s jednotnými kontaktnými miestami a s orgánmi štátnej správy vo veciach uznávania odborných kvalifikácií.

 

Zamestnanci:

Ing. Oľga MIHÁLIKOVÁ
riaditeľka úradu
komarch@komarch.sk, mihalikova@komarch.sk,
02/544 310 80

– zastupovanie úradu SKA navonok
– komunikácia so zástupcami štátnej a verejnej správy
– obhajovanie záujmov architektov
– prezentácia aktivít SKA
– nadväzovanie partnerstiev doma i v zahraničí
– uznávanie vzdelania, skúšok a kvalifikácií nadobudnutých v zahraničí
– projektový manažér CE ZA AR
– problematika odborných kvalifikácií v architektúre
– zastupovanie SKA v zahraničí
– zostavovanie aktivít v rámci sústavného vzdelávania architektov


CB_DB

Daniela BIELIKOVÁ
asistentka úradu

komarch@komarch.sk, bielikova@komarch.sk,
0911 443 415, 02/544 310 80

– sekretárske práce, registratúra komory
– vedenie registra architektonických diel, vedenie diel súťaže CE ZA AR
– elektronická evidencia zoznamov a registrov architektov, evidencia príspevkov na činnosť orgánov komory


Mgr. art. Rea DILHOFFOVÁ
samostatný odborný referent pre súťaže
dilhoffova@komarch.sk,  0911 527 672, 02/544 312 54

 


Mgr. Mirek KARAS
právnik úradu
karas@komarch.sk,  0903 443 416, 02/544 312 54

– vybavovanie podaní v rámci disciplinárnych konaní


cb_em

Mgr. Eva MARTANOVIČOVÁ
samostatný odborný referent pre členskú základňu
martanovicova@komarch.sk,
0911 443 412, 02/544 310 80

– vedenie zoznamov a registrov – zapisovanie, vyčiarkúvanie, osvedčenia a pečiatky, sľuby, hosťovanie
– zodpovedná osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov
– kontaktná osoba pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky
– poistenie architektov pre výkon povolania
– evidencia formy výkonu povolania ako SZČO – registrácia IČO 


CB_MS

Mária ŠEFCOVÁ
hlavný účtovník komory
sefcova@komarch.sk,
0903 443 413, 02/544 312 54

– komunikácia s členmi ohľadom platenia členských príspevkov
– konzultačná činnosť pre formy výkonu povolania (SZČO, FO, PO)
– členské poplatky


Mgr. Soňa WAGNEROVÁ
samostatný odborný referent pre projektový management ceny CE·ZA·AR, zahraničné vzťahy a komunikáciu
wagnerova@komarch.sk,
0910 443 413, 02/544 310 80

– zabezpečovanie súťažných ročníkov CE·ZA·AR
– uznávanie odborných kvalifikácií architektov

 


Mgr. art. Martin ZAIČEK, PhD.
samostatný odborný referent pre architektonické súťaže
zaicek@komarch.sk, 
0948 332 708, 02/544 310 80

– komunikácia s vyhlasovateľmi architektonických súťaží
– poskytovanie konzultácií ohľadom organizovania súťaží

 


Ing. arch. Broňa TARNÓCY
mediálny koordinátor SKA
tarnocy@komarch.sk,
0905 410 548, 02/544 310 80
– zodpovedná za mediálnu politiku SKA
– PR aktivity SKA a CE∙ZA∙AR