Valné zhromaždenie 2017

Vážené členky, vážení členovia SKA,

dňa 20. mája 2017 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov v aule Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta č. 9 v Bratislave.

Dovoľte, aby sme sa Vám v prvom rade poďakovali za Vašu aktívnu účasť na voľbách do orgánov Slovenskej komory architektov, a obzvlášť tým, ktorí ste aj osobne prišli v sobotu na rokovanie Valného zhromaždenia SKA. Okrem príhovoru prvého podpredsedu Ing. arch. Pavla Paňáka, boli hlavnými témami VZ architektonická politika a štandardy výkonu povolania, ktoré odprezentoval Ing. arch. Kornel Kobák.

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch volieb do orgánov Slovenskej komory architektov, prerokovaných a schválených materiáloch VZ.

 

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SKA:

PREDSTAVENSTVO SKA 2017 – 2019:

 1. Ing. arch. Imrich PLEIDEL predseda
 2. Ing. arch. Pavol PAŇÁK 1. podpredseda
 3. Ing. arch. Martin JANČOK podpredseda
 4. Ing. arch. Matej GRÉBERT člen predstavenstva
 5. Ing. Eugen GULDAN, PhD. člen predstavenstva
 6. Ing. arch. Kornel KOBÁK člen predstavenstva
 7. Ing. arch. Iľja SKOČEK člen predstavenstva
 8. Ing. arch. Juraj ŠUJAN člen predstavenstva
 9. Doc. Ing. arch. Ľubica VITKOVÁ, PhD., člen predstavenstva
 10. Mgr. arch. Nora VRANOVÁ člen predstavenstva
 11. Ing. arch. Rudolf ŽÁKOVSKÝ člen predstavenstva

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SKA 2017 – 2019:

 1. Ing. arch. Juraj HANTABAL člen disciplinárnej komisie
 2. Ing. arch. Zoltán HOLOCSY člen disciplinárnej komisie
 3. Ing. arch. Martin KUSÝ, ml. člen disciplinárnej komisie
 4. Akad. arch. Štefan MITRO člen disciplinárnej komisie
 5. Ing. arch. Pavol MRÁZEK člen disciplinárnej komisie
 6. Ing. Peter PASEČNÝ člen disciplinárnej komisie
 7. Ing. arch. Ľubomír PERÁČEK člen disciplinárnej komisie
 8. Ing. arch. Daniel PRIEHODA člen disciplinárnej komisie
 9. Doc. Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD. člen disciplinárnej komisie
 10. Ing. arch. Pavel SUCHÁNEK člen disciplinárnej komisie
 11. Ing. arch. Tomáš ŠEBO člen disciplinárnej komisie
 12. Ing. arch. Tibor ZELENICKÝ člen disciplinárnej komisie
 13. JUDr. Juraj BABIŠ právnik
 14. JUDr. Milan GOCNÍK právnik
 15. JUDr. David SOUKENÍK právnik

 

PREROKOVANÉ MATERIÁLY:

  Správa o činnosti SKA za XII. volebné obdobie - Ing. arch. I. Pleidel (553,5 KB, 445 hits)

  Stav nášho staviteľstva - príhovor 1. podpredsedu SKA Ing. arch. P. Paňáka (137,6 KB, 406 hits)

  Štandardy služieb architekta a postupy stanovenia honoráru (109,8 KB, 1 264 hits)


 

SCHVÁLENÉ MATERIÁLY:

  Zmenu Štatútu Slovenskej komory architektov z 20. mája 2017 (192,5 KB, 367 hits)

  Zmena Disciplinárneho poriadku Slovenskej komory architektov z 20. mája 2017 (183,3 KB, 375 hits)

  Návrh Rozpočtu Slovenskej komory architektov na rozpočtové obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 (464,5 KB, 384 hits)

  Overenú účtovnú závierku za rok 2016 (317,2 KB, 369 hits)

  Správa nezávislého audítora za rok 2016 (313,7 KB, 348 hits)