Poistenie zodpovednosti

Vážené kolegyne a kolegovia,

      rád by som Vás v stručnosti informoval o aktivitách predstavenstva vo veci poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone nášho povolania, ktoré je pre autorizovaných architektov povinné v zmysle § 12 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. v znení noviel. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej činnosti vykonávanej podľa príslušných právnych predpisov. Z tohto poistenia má poistený právo, aby zvolená poisťovňa za neho nahradila škodu, vzniknutú inému. S ohľadom na časom zmenené okolnosti výkonu povolania, najmä na vznik právnických osôb architektov (predovšetkým formou s.r.o.), poistné krytie a doterajšie skúsenosti s likvidovaním škodových udalostí rozhodlo sa predstavenstvo nanovo preskúmať trh poisťovacích maklérov a poisťovní s cieľom zabezpečiť čo možno najlepšiu poistnú zmluvu s optimálnymi sadzbami poistného. Na základe tohto prieskumu sme zostali pri maklérskej spoločnosti RENOMIA, s.r.o., ktorá nás zastupovala doteraz, novú zmluvu sme však vyjednali s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

      Dovoľujem si upriamiť Vašu pozornosť na rozdiely medzi doterajšou flotilovou zmluvou v Komunálnej poisťovni, a. s., a novou zmluvou v Allianz – Slovenskej poisťovni, a. s., ktorá v plnom rozsahu kryje aj členov komory vykonávajúcich činnosť ako právnické osoby za dojednaných výhodnejších sadzieb hromadného poistenia. Zároveň má nová poistná zmluva dojednané retroaktívne krytie v rozsahu 3 rokov čo znamená, že toto poistenie sa vzťahuje aj na uplatnené nároky na náhradu škody, ktoré vyplývajú z porušenia profesijných povinností, ku ktorým došlo pred začiatkom trvania poistnej doby, najskôr však 3 roky pred začiatkom vzniku poistenia a len v prípade, že v čase, kedy došlo k porušeniu profesijných povinností, mal poistený dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie (u tohto, alebo iného poisťovateľa). Nemalou prednosťou je aj skutočnosť, že v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., má nové zmluvné podmienky pre svojich členov, teda našich kooperantov na projektovej dokumentácii, dojednané aj Slovenská komora stavebných inžinierov. 

      Kolegyne a kolegovia architekti a krajinní architekti, prostredníctvom nášho výhradného partnera v oblasti poistenia – spoločnosti RENOMIA, s.r.o., môžete využiť túto novú zvýhodnenú ponuku poistenia profesijnej zodpovednosti. Maklérska spoločnosť Vám poradí nájsť optimálne poistné krytie, administratívne spracuje Vašu žiadosť a zároveň bude zabezpečovať likvidáciu prípadných poistných udalostí. Poistenie profesijnej zodpovednosti je možné dojednať vyplnením prihlášky do poistenia a jej zaslaním v elektronickej forme na spoločnosť RENOMIA, s.r.o. Správcom nášho poistenia je Marcela Burešová, tel.: +421 2 5443 1740, fax: +421 2 5443 2934, mobil: +421 907 781 620, mail: marcela.buresova@renomia.sk. V prílohe tohto newslettera nájdete postup dojednania poistenia, ponuku rozsahu krytia, stručné rozdiely medzi existujúcou zmluvou v Komunálnej poisťovni, a. s., a novou zmluvou v Allianz – Slovenskej poisťovni, a. s., a prihlášku do poistenia.

      Ďakujem za pozornosť, ktorú ste venovali problematike Vášho profesijného poistenia a prajem Vám, aby ste sa s ním naďalej stretali len ako platcovia poistného.

.Ing.arch. Juraj Šujan
predseda Slovenskej komory architektov

(V Bratislave, 2011)

Prílohy:

1. Postup dojednania poistenia

  Postup dojednania poistenia (1,0 MB, 2 939 hits)

 

2. Sadzby poistenia

  Sadzby poistenia (685,6 KB, 3 487 hits)

 

3. Prihláška – poistenie zamestnanec

  Prihláška do poistenia - zamestnanec (206,0 KB, 558 hits)

 

4. Prihláška – poistenie SZČO

  Prihláška do poistenia - SZČO (214,5 KB, 468 hits)

 

5. Prihláška – poistenie právnická osoba

  Prihláška do poistenia - PO (209,5 KB, 541 hits)

 

6. Doplnkové služby poistenia

  Doplnkové služby poistenia (114,1 KB, 633 hits)

 

7. Informačný dokument o poistnom produkte

  7. IPID - Informačný dokument o poistnom produkte (793,3 KB, 518 hits)