Hosťovanie v SR

Hosťovanie je dočasný výkon architekta usadeného v domovskom členskom štáte v Slovenskej republike na základe zapísania do registra hosťujúcich architektov. Registrácia platí jeden rok s možnosťou predlžovania vždy o jeden rok.

I. Podmienky prvého hosťovania architektov:

  1. štátna príslušnosť členského štátu Európskeho hospodárskeho spoločenstva alebo Švajčiarskej konfederácie spoločenstiev (preukazuje sa pasom alebo identifikačnou kartou),
  2. architektonické vzdelanie (preukazuje sa dokladom o formálnej kvalifikácii podľa prílohy V bodu 5.7.1. alebo prílohy VI smernice 2005/36/ES a ich doplnení uverejnených v Úradnom vestníku EÚ a osvedčením príslušného orgánu domovského členského štátu),
  3. osvedčenie príslušného orgánu domovského členského štátu, že žiadateľ je architektom, ktorý získal kvalifikáciu splnením požiadaviek smernice 2005/36/ES a v čase podania žiadosti je oprávnený vykonávať povolanie architekta najmenej dva roky, nie je disciplinárne stíhaný a nie je v úpadku,
  4. bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov a potvrdením komory alebo iného registračného orgánu o tom, že sa proti nemu nevedie trestné, ani disciplinárne konanie a že nezbankrotoval),
  5. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti architekta platné pre Slovensko.

II. Podmienky opakovaného alebo predĺženého hosťovania (do dvoch rokov)

  1. bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov a potvrdením komory alebo iného registračného orgánu o tom, že sa proti nemu nevedie trestné, ani disciplinárne konanie a že nezbankrotoval),
  2. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti architekta platné pre Slovensko.

Úhrada za každé zapísanie do zoznamu autorizovaných architektov alebo do registra hosťujúcich architektov je 100, – eur.

Hosťovanie sa preukazuje registračným osvedčením a pečiatkou, ktoré vydáva Slovenská komora architektov.

  Žiadosť o registráciu HA (146,2 KB, 982 hits)