Ako podať disciplinárny podnet

5V prípade, ak došlo k porušeniu povinností ustanovených zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o autorizovaných architektoch“) alebo Štatútom Slovenskej komory architektov (ďalej len „štatút“), osobou, ktorá je členom Slovenskej komory architektov (ďalej len „komora“), je na túto osobu možné podať podnet na začatie disciplinárneho konania.

Účelom nižšie uvedených informácií pre podávateľa podnetu na začatie disciplinárneho konania je zabezpečenie možnosti rýchlo a efektívne preskúmať obsah podnetu zo strany príslušných orgánov komory a snaha o čo najnižšie administratívne zaťaženie podávateľa podnetu.

Podnet na začatie disciplinárneho konania je potrebné adresovať komore,

a) listom na adresu: Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava alebo

b) e-mailom na adresu: komarch@komarch.sk

Podnet môže smerovať len voči členovi komory. Člen komory, voči ktorému podnet smeruje musí byť v podnete jednoznačne identifikovaný.

Za disciplinárne previnenie sa považuje závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených zákonom o autorizovaných architektoch alebo štatútom, ak nejde o trestný čin alebo priestupok.

Napriek skutočnosti, že nejde o taxatívny výpočet konaní členov komory, ktoré je možné považovať za disciplinárne previnenie, pre informáciu sú nižšie uvedené niektoré konania, ktoré identifikuje ako disciplinárne previnenia vo svojich ustanoveniach štatút.

V zmysle článku 9a ods. 2 štatútu: „Závažného porušenia povinností vo vzťahu k spoločnosti sa dopustí autorizovaný architekt alebo hosťujúci architekt, ktorý

a) presadzuje seba alebo výkon svojich odborných činností vo výstavbe nepravdivým alebo zavádzajúcim spôsobom,

b) používa klamlivú reklamu, najmä na reklamu využíva výsledky cudzej práce alebo nepravdivé údaje,

c) rozhoduje pri výkone verejnej správy vo veci, v ktorej sám vypracoval pre klienta dokumenty alebo odborný posudok ako nevyhnutný podklad rozhodovania,

d) využije svoju funkciu alebo pracovnú pozíciu v orgáne verejnej správy na získanie zákazky, osobnej výhody alebo prednostnej pozície pre seba, pre blízku osobu alebo pre inú osobu v príbuzenskom, pracovnom alebo obchodnom vzťahu,

e) ovplyvní úmyselným uvedením neúplných alebo nepravdivých informácií spracovanie, prerokovanie alebo schvaľovanie územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie alebo overovanie projektovej dokumentácie v úradnom konaní,

f) preukázateľne poškodí svojím verejným prejavom dobré meno architektonického povolania uvádzaním nepravdivých údajov a informácií,

g) pri výkone povolania sa vo vzťahu ku klientom, spolupracovníkom alebo úradným osobám správa hrubo alebo urážlivo alebo vykonáva svoje povolanie spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s dobrými mravmi,

h) vedome prijme za spoločníka alebo poverí zastupovaním osobu, ktorá bola v dôsledku uloženia disciplinárneho opatrenia vyčiarknutá zo Zoznamu alebo z Registra,

i) úmyselne vyhotoví nepravdivý alebo neobjektívny odborný posudok, odhad alebo dobrozdanie,

j) vedome poskytuje služby na nepovolených stavbách,

k) poskytuje architektonické služby spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s výkonom architektonického povolania, najmä umožnením alebo napomáhaním nedodržania overenej projektovej dokumentácie, neplnením úloh stavebného dozoru, marením štátneho stavebného dohľadu, pri výkone svojho povolania nedbá na ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a nedbá, aby vytvorené diela nepoškodzovali ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi,

l) je pri poskytovaní architektonických služieb v strete záujmov medzi účastníkmi výstavby, najmä bez súhlasu stavebníka poskytuje súčasne služby stavebníkovi i zhotoviteľovi stavby,

m) prijme zákazku, ktorá je v zjavnom rozpore so zákonom alebo s verejným záujmom, alebo ktorá výrazne ohrozuje kultúrne dedičstvo alebo prírodné hodnoty.

V zmysle článku 9a ods. 3 štatútu: „Závažného porušenia povinností vo vzťahu ku klientovi sa dopustí autorizovaný architekt alebo hosťujúci architekt, ktorý

a) vykonáva odborné činnosti vo výstavbe, na ktoré nemá autorizáciu,

b) postúpi bez súhlasu klienta zákazku a z nej súvisiace záväzky inej osobe, okrem svojich spolupracovníkov, zamestnancov alebo dodávateľov,

c) úmyselne používa na získanie zákazky mimozmluvné finančné alebo vecné stimuly, protislužby alebo sprostredkovanie iných služieb,

d) vykonáva odborné činnosti vo výstavbe bez poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania za seba i za svojich zamestnancov,

e) neinformuje klienta pravdivo o rozsahu poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s úmyslom získať zákazku,

f) poruší povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania; to sa nevzťahuje na prípady, keď ide o zákonom uloženú povinnosť oznámiť alebo prekaziť spáchanie trestného činu,

g) odovzdá klientovi neúplnú projektovú dokumentáciu alebo iné odborné podklady alebo poskytne neúplnú službu; to neplatí, ak to bolo vopred dohodnuté s klientom alebo ak došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu s klientom pred úplným dokončením diela a povinnosť odovzdať i neúplné dielo vyplýva zo zákona alebo zmluvných vzťahov s klientom,

h) využije svoju funkciu v orgáne Komory na subjektívne ovplyvnenie slobodného rozhodovania klienta pri výbere architekta,

i) v rámci odborného poradenstva navádza klienta na nekalé konanie s cieľom získať zákazku alebo inú neoprávnenú výhodu pre seba, pre blízku osobu alebo pre tretiu osobu,

j) bezdôvodne odopiera dať súhlas na použitie architektonického diela alebo uzavrieť licenčnú zmluvu, a tým marí modernizáciu alebo významnú obnovu stavby alebo vykonanie udržiavacích prác nevyhnutných na zachovanie úžitkových vlastností stavby, a sám nie je schopný alebo ochotný vykonať potrebné práce,

k) vezme počas právneho vzťahu s klientom a bez jeho vedomia od zhotoviteľa stavby, od dodávateľa stavebných výrobkov alebo od tretej osoby úplatok, províziu alebo inú výhodu, ktorej účelom je ovplyvniť poskytnutie architektonickej služby,

l) nechráni práva a oprávnené záujmy klienta, najmä nekoná čestne a svedomito, nevyužíva všetky možnosti technického riešenia a neuplatňuje najnovšie odborné poznatky, ktoré pokladá za užitočné v záujme klienta.

V zmysle článku 9a ods. 4 štatútu: „Závažného porušenia povinností vo vzťahu k ostatným autorizovaným architektom alebo hosťujúcim architektom sa dopustí autorizovaný architekt alebo hosťujúci architekt, ktorý

a) úmyselne prijme zákazku, ktorou bol už predtým poverený iný architekt, ak právny vzťah trvá,

b) neupozorní klienta, že bez súhlasu žijúceho autora alebo dediča autorských práv nesmie prijať zákazku, ktorej predmetom je zásah do architektonického diela,

c) úmyselne sa zúčastní vyhlásenej súťaže, v ktorej vypracoval súťažné podklady, bol konzultantom alebo odborným odhadcom vyhlasovateľa súťaže, vypracoval za Komoru stanovisko k súťažným podkladom, bol vymenovaný za člena poroty alebo pomocného orgánu súťaže, alebo vykonáva činnosť, ktorou narušuje pravidlá súťaženia, najmä zvýhodní, alebo znevýhodní uchádzača,

d) úmyselne diskriminuje iných architektov vo vzájomnej spolupráci, vypracúvaní odborných posudkov a dobrozdaní a vo verejných prejavoch pre ich pôvod, rasu, národnosť, náboženstvo, politické presvedčenie, pohlavie a sexuálnu orientáciu, telesné alebo duševné obmedzenia alebo rodinný stav,

e) neuvádza na dokumentácii okrem svojho mena, odtlačku pečiatky a podpisu aj mená všetkých zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sa na jej zhotovení tvorivo podieľali,

f) ponúkne architektonické služby za neobvykle nízku odmenu s cieľom získať zákazku alebo získať inú výhodu na úkor ostatných architektov,

g) šírením nepravdivých alebo neúplných údajov alebo informácií, ohováraním alebo iným obdobným konaním preukázateľne poškodzuje dobré meno iného architekta, obmedzuje ho v slobodnom výkone povolania alebo pri poskytovaní architektonických služieb,

h) neoprávnene odnesie po skončení zamestnania alebo iného právneho vzťahu z architektonickej kancelárie odborné materiály, údaje alebo iné záznamy alebo písomnosti, ktoré nie sú jeho majetkom,

i) nevydá odchádzajúcemu zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, pracovný posudok, potvrdenie o odbornej praxi alebo mu neumožní vziať si materiály a iné písomnosti, ktorých je autorom alebo sa týkajú jeho osoby.

V zmysle článku 9a ods. 5 štatútu: „Závažného porušenia povinností vo vzťahu ku Komore sa dopustí autorizovaný architekt alebo hosťujúci architekt, ktorý

a) nezaplatil príspevok na činnosť orgánov Komory v lehote splatnosti,

b) neuvedie v úradom styku s Komorou pravdivé, správne, včasné a úplné údaje alebo ak jej na požiadanie neposkytne informácie týkajúce sa výkonu svojho povolania potrebné na jej činnosť podľa Zákona alebo tohto štatútu, hoci mu v tom nebráni zákonná prekážka,

c) neupovedomí bezodkladne Komoru o všetkých skutočnostiach zapisovaných podľa Zákona alebo tohto štatútu do Zoznamu alebo do Registra a o zmenách, ktoré majú význam pre výkon povolania,

d) prestane byť poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,

e) bez zákonného dôvodu odmietne vypovedať ako svedok v disciplinárnom konaní alebo sa výpovedi na pojednávaní vyhýba opakovanou neospravedlnenou neúčasťou,

f) nesplnením povinnosti, neospravedlnenou neúčasťou alebo hrubou nedbanlivosťou spôsobí nesplnenie zákonnej úlohy Komory, poškodí iného člena Komory alebo uchádzača o členstvo alebo spôsobí Komore škodu alebo nemajetkovú ujmu,

g) marí odborné posúdenie poskytnutých architektonických služieb zo strany orgánu Komory alebo vypracovanie odborného posudku poverenou osobou,

h) nerešpektuje uznesenia orgánov Komory alebo ju zosmiešňuje na verejnosti alebo pred členmi Komory,

i) sa bez vážneho dôvodu nezúčastňuje na povinnom sústavnom vzdelávaní architektov organizovanom Komorou v minimálnom rozsahu určenom Komorou,

j) zúčastní sa ako uchádzač, súťažiaci alebo člen poroty súťaže, pri ktorej Komora vyzvala na neúčasť z dôvodu nedodržania pravidiel čestného súťaženia a nesúladu súťaže s právnymi predpismi.

Aby mohol byť podnet zo strany príslušných orgánov komory rýchlo a efektívne preskúmaný je potrebné, aby bol podnet jasný a zrozumiteľný, a podávateľ podnetu špecifikoval:

a) akého konania sa člen komory, voči ktorému podnet smeruje dopustil;

b) aká povinnosť ustanovená zákonom o autorizovaných architektoch alebo štatútom bola týmto konaním člena komory porušená a

c) preukázal vyššie uvedené tvrdenia relevantnými dôkazmi.

V prípade, ak podnet nespĺňa náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, komora vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie. V prípade, ak podnet spĺňa požadované náležitosti, je postúpený na vybavenie predbežnému senátu Disciplinárnej komisie komory (ďalej len „predbežný senát“).

Predbežný senát následne podnet zaeviduje a prešetrí. Podávateľ podnetu je vyrozumený o postupe vybavovania podnetu. Na účel posúdenia dôvodnosti podnetu je predbežný senát oprávnený vyžiadať si od člena komory a podávateľa podnetu potrebné doklady a vyjadrenia.

Po prešetrení podnetu predbežný senát vypracuje stanovisko, v ktorom navrhne podať návrh na začatie disciplinárneho konania, ak zistí, že člen komory, voči ktorému smeruje podnet sa dopustil disciplinárneho previnenia. Predbežný senát tiež môže v stanovisku navrhnúť vec odložiť, ak zistí, že nie je dôvod na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, pretože

a) skutok, ktorý je predmetom šetrenia, sa nestal, alebo nie je dokázané, že ho spáchal člen komory podozrivý z disciplinárneho previnenia,

b) skutok, ktorý je predmetom šetrenia, nie je disciplinárnym previnením,

c) disciplinárne previnenie je premlčané,

d) podávateľ podnetu vzal podnet späť; ak je daný dôvod na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, predbežný senát vec nenavrhne odložiť napriek tomu, že podávateľ podnetu vzal podnet späť.

Predseda komory následne na základe stanoviska predbežného senátu vec odloží alebo uloží predsedovi predbežného senátu, aby zabezpečil pre predsedu komory vypracovanie návrhu na začatie disciplinárneho konania proti členovi komory, voči ktorému smeruje podnet.

Dňom doručenia návrhu na začatie disciplinárneho konania Disciplinárnej komisii komory sa začína disciplinárne konanie.

Podávateľ podnetu nie je účastníkom disciplinárneho konania, avšak komora mu doručí právoplatné rozhodnutie disciplinárneho senátu Disciplinárnej komisie komory.