Výpočet hodnoty zákazky

Slovenská komora architektov vydala svoj prvý honorárový poriadok už 27. marca 1993. Po úpravách a novelizáciách v rokoch 1998, 1999 a 2003, ktoré súviseli aj so zmenami právnej úpravy výkonu povolania (napr. zrušenie kategórií), musel byť Honorárový poriadok SKA v roku 2005 zrušený. Dôvodom bolo rozhodnutie Protimonopolného úradu v SR, že takýto spôsob záväzného stanovovania, ale aj odporúčania honorárov, môže viesť k narušeniu hospodárskej súťaže na trhu služieb. Išlo o opatrenie vyplývajúce priamo z európskej legislatívy, ktorého výsledkom bolo zrušenie honorárových poriadkov v členských štátoch EÚ, vydávaných stavovskými a profesijnými organizáciami, pričom prípustné ostali len metodické odporúčania bez stanovovania finančných parametrov honorárov a tento stav platí dodnes. Odporúčané honorárové poriadky alebo cenníky môžu byť vydávané len inými subjektmi, nie profesijnými organizáciami. Výnimočný štatút v EÚ požíva nemecký „Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI“, keďže jeho právna úprava je v podobe poriadku schváleného zákonodarným zborom – Spolkovou radou.

Vzhľadom na uvedené, bol Honorárový poriadok SKA v roku 2005 nahradený nasledovným metodickým odporúčaním:

Metodické odporúčanie Slovenskej komory architektov na výpočet honoráru za architektonické služby:

  Metodické odporúčanie na výpočet honoráru architekta (486,4 KB, 13 316 hits)

V súčasnosti sa Slovenská komora architektov v spolupráci s viacerými partnerskými komorami v EÚ zapája do vypracovania vhodného mechanizmu stanovenia hodnoty zákazky aj v nadväznosti na § 5 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní „Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky“.

Alternatívna pomôcka, ktorá môže slúžiť ako jeden z podkladov na výpočet honoráru:

www.honorar.sk
 

Ďalšie užitočné linky:

V rámci spolupráce a výmeny informácií v oblasti výpočtu primeranej hodnoty zákazky v oblasti architektonických služieb s Českou komorou architektov, je možné použiť informácie ohľadom štandardov výkonov a stanovenia hodnoty projektových prác, resp. architektonických služieb pre konkrétny typ zadania pomocou praktického nástroja – kalkulačky na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, ktorú nájdete na odkazoch nižšie.

 

Štandardy výkonov a dokumentácia:

https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/standardy-vykonu-a-dokumentace

Stanovenie hodnoty projektových prác:

https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/stanoveni-hodnoty-projektovych-praci