Čo je krajinná architektúra

Záhradní a krajinní architekti vykonávajú prieskum, poradenstvo, plánovanie, projektovanie a správu krajiny a to v zastavanom aj nezastavanom území vrátane jej ochrany pri rešpektovaní udržateľného vývoja. Pre profesiu záhradného a krajinného architekta je vyžadované vzdelanie v obore záhradnej a krajinnej architektúry.

Profesia rieši tieto úlohy: 1. tvorí teórie a metódy krajinného plánovania, navrhovania a riadenia na úrovni miestnej,

regionálnej, národnej a medzinárodnej 2. tvorí teórie, metódy, zásady, plány a návrhy pre národné parky a iné chránené alebo

rekreačné oblasti 3. tvorí teórie a metódy hodnotenia životného prostredia, plánovania, navrhovania

a riadenia kultúrnej alebo historickej krajiny, parkov a záhrad 4. plánovanie, navrhovanie, správa funkčných a estetických riešení v nezastavanom

a zastavanom území (zahŕňajúcom súkromné a verejné priestory, parky, záhrady, pešie zóny, námestia, obytné štvrte, cintoríny, pamätníky, turistické, komerčné, priemyslové a vzdelávacie komplexy, športové ihriská, zoologické záhrady, botanické záhrady, rekreačné oblasti a poľnohospodárske farmy)

5. podieľa sa na plánovaní, estetickom a funkčnom navrhovaní a umiestňovaní takých objektov, ako sú cesty, priehrady, energetické a ďalšie veľké rozvojové projekty

6. krajinné hodnotenie vrátane environmentálnych a vizuálnych dopadov rozvojových stratégii a projektových zámerov

7. návrhy vhodných riešení týkajúcich sa kvality a využívania zastavaného územia v mestských, prímestských a vidieckych oblastiach a tvorba návrhov, projektov a pracovných skíc, špecifikácia prác, prepočtov ceny, časového harmonogramu

8. vykonávanie autorského dozoru tak, aby bol zaistený súlad s plánmi, špecifikáciou prác, rozpočtom a časovým harmonogramom

9. riadenie výskumu, krajinného plánovania, projektov, príprava odborných prednášok a technických správ, tvorba rozvojových programov, výučba a poradenstvo v otázkach týkajúcich sa záhradnej a krajinnej architektúry vrátane aplikácie GIS technológii a diaľkového prieskumu zeme, krajinnej ekológie a príslušnej legislatívy (IFLA, 2003).

Nemôžeme vám odporučiť konkrétneho krajinného architekta, ale na našej webovej stránke www.komarch. sk, v sekcii Zoznamy nájdete všetky autorizované osoby (AUTORIZOVANÝCH KRAJINNÝCH ARCHITEKTOV) oprávnené pre výkon činností v rozsahu citovaného §4a zákona 138/1992 Zb. z., ktorí sú súčasne povinnými členmi Slovenskej komory architektov.

V tej istej sekcii taktiež nájdete Register hosťujúcich krajinných architektov, ktorí majú na poskytovanie služieb v rovnakom rozsahu oprávnenie na jeden rok, s možnosťou obnovy. Skôr, ako si vyberiete krajinného architekta, mali by ste porozmýšľať na čo ho potrebujete: chcete krajinného architekta, ktorý sa špecializuje na určité špecifické projekty,

napríklad záhrady rodinných domov, verejné priestranstvá alebo potrebujete komplexné riešenie? Chcete avantgardné riešenie, alebo uprednostňujete skôr tradičnejšie, konzervatívnejšie prístupy?

Chcete špičkové, náročné, individuálne riešenia, vyžadujúce veľa času a energie, alebo ste pragmaticky orientovaní a chcete rýchle a overené riešenia? Pred definitívnym rozhodnutím o spolupráci sa s krajinným architektom viackrát porozprávajte. Ubezpečte sa, že jeho štýl práce a tvorby vám vyhovuje. Preštudujte si jeho portfólio. Mali by ste si porozumieť a dospieť k záveru, že je to ten pravý partner, ktorý vám najlepšie pomôže zhmotniť vašu ideu do konečnej fyzickej podoby.