Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Slovenská komora architektov, Panská 15,  811 01  Bratislava, IČO 30 778 981

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie vymedzeného alebo ustanoveného účelu a prijal primerané technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov v súlade so Zákonom.

Dotknutá osoba je na účely vedenia personálno-mzdovej agendy, vedenia účtovníctva, na účely správy registratúry ako aj na účely vymáhania pohľadávok a vedenia súdnych sporov povinná poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, a to v rozsahu podľa osobitných predpisov. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje na základe platnej legislatívy SR.

Na účely zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a plnenia úloh prevádzkovateľa je dotknutá osoba povinná poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu, ako stanovuje tento osobitný predpis. Prevádzkovateľ je oprávnený v súlade s týmto predpisom aj zverejniť osobné údaje dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ v rámci svojej zákonnej osvetovej, propagačnej a informačnej činnosti zhotovuje  a zverejňuje obrazové snímky, záznamy ako aj iné osobné údaje jednak bez privolenia dotknutej osoby primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo a jednak na základe súhlasu dotknutých osôb.

Osobné údaje sú sprístupňované s poskytované len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu spracúvania alebo len osobám podľa osobitných predpisov. Osobné údaje sú sprístupňované v nevyhnutnom rozsahu najmä poskytovateľovi webhostingu, poskytovateľovi IT servisu, advokátovi, a pod.

V mene prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje aj sprostredkovatelia:

 1. ARCHINFO s.r.o., IČO 36 624 250 – vydavateľstvo periodika Informácie SKA, zasielanie periodika členom SKA
 2. Peter Krajčovič – oldfactory.sk, IČO 34 998 870 – administrátor AIS
 3. Peter Sedlák, IČO 36924695 – poskytovateľ BOZP a PZS
 4. Školitelia, lektori v rámci seminárov a školení organizovaných prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj v mene Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave v rámci služby „STN online“, a to v rozsahu podľa prihlášky na túto službu. Okrem toho spracúva prevádzkovateľ osobné údaje aj v mene poisťovne v rámci hromadného poistenia členov na účely povinného poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone svojej činnosti.

Dotknutá osoba je zodpovedná za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi. Každú zmenu osobných údajov je povinná prevádzkovateľovi bezodkladne oznámiť.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

Prevádzkovateľ

Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18,  811 06  Bratislava, IČO 30 778 981

Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) právo:

 1. Na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 5 Zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

 1. Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) Zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 1. Na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných na účely priameho marketingu.
 1. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 1. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa§ 29 ods. 3 Zákona, t.j. do tridsiatich (30) dní od doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 1. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) § 28 ods. 6 Zákona je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 1. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 1. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 1. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.