Valné zhromaždenie 2019

Vážené členky, vážení členovia SKA,

       dňa 18. mája 2019 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov v aule Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta č. 9 v Bratislave.

      Dovoľte, aby sme sa Vám v prvom rade poďakovali za Vašu aktívnu účasť na voľbách do orgánov Slovenskej komory architektov, a obzvlášť tým, ktorí ste aj osobne prišli v sobotu na rokovanie Valného zhromaždenia SKA. Rada by som poďakovala aj prítomným hosťom doc. Mgr. Bohunke Koklesovej, PhD. – rektorke Vysokej školy výtvarných umení Bratislava, Ing. arch. Jurajovi Hermannovi – prezidentovi Spolku architektov Slovenska, Ing. arch. Petrovi Veličkovi – 1. podpredsedovi Českej komory architektov, Ing. Jozefovi Pálešovi – členovi predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov, Ing. Marekovi Malinovi, PhD. – riaditeľovi úradu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. a prof. Ing. arch. Róbertovi Špačekovi, PhD. z Fakulty architektúry STU Bratislava, ktorí prijali naše pozvanie a svojím príspevkom otvorili zasadnutie VZ.

      Vo svojom príhovore „Stav našich stavcov“ sa dnes už bývalý 1. podpredseda Ing. arch. Pavol Paňák, venoval najmä etike architekta a jeho morálnemu imperatívu pri výkone povolania architekta. Následne zaznela Správa o činnosti Predstavenstva Slovenskej komory architektov a odpočet činnosti jednotlivými členmi predstavenstva a po nich nasledovalo schvaľovanie vnútrokomorových predpisov.

      Dovoľujeme si Vás takto informovať o výsledkoch volieb do orgánov Slovenskej komory architektov, prerokovaných a schválených materiáloch VZ.

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SKA:

PREDSTAVENSTVO SKA (2019 – 2020)

 1. Ing. arch. Iľja SKOČEK – predseda
 2. Ing. arch. Kornel KOBÁK – 1. podpredseda
 3. Ing. arch. Imrich PLEIDEL – podpredseda
 4. Ing. arch. Matej GRÉBERT – člen predstavenstva
 5. Ing. Eugen GULDAN, PhD. – člen predstavenstva
 6. Ing. arch. Juraj HANTABAL – člen predstavenstva
 7. Ing. arch. Martin KUSÝ – člen predstavenstva
 8. Ing. arch. Ivan MASÁR – člen predstavenstva
 9. Ing. arch. Juraj ŠUJAN – člen predstavenstva
 10. Mgr. arch. Nora VRANOVÁ – členka predstavenstva
 11. Ing. arch. Rudolf ŽÁKOVSKÝ – člen predstavenstva

DISCIPLINÁRNA KOMISIA (2019 – 2020)

 1. Ing. arch. Michaela HANTABALOVÁ – členka disciplinárnej komisie
 2. Ing. arch. Zoltán HOLOCSY – člen disciplinárnej komisie
 3. Ing. arch. Alan KRAJČÍR – člen disciplinárnej komisie
 4. Ing. arch. Pavol MRÁZEK – člen disciplinárnej komisie
 5. Ing. Peter PASEČNÝ – člen disciplinárnej komisie
 6. Ing. arch. Ľudmila SAUDREAU – členka disciplinárnej komisie
 7. Ing. arch. Branislav SEPŠI – člen disciplinárnej komisie
 8. doc. Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD. – člen disciplinárnej komisie
 9. Ing. arch. Pavel SUCHÁNEK – člen disciplinárnej komisie
 10. Ing. arch. Tomáš ŠEBO – člen disciplinárnej komisie
 11. Akad. arch. Dušan VOŠTENÁK – člen disciplinárnej komisie
 12. Ing. arch. Tibor ZELENICKÝ – člen disciplinárnej komisie
 1. JUDr. Juraj BABIŠ – právnik
 2. JUDr. Milan GOCNÍK – právnik
 3. JUDr. David SOUKENÍK – právnik

PREROKOVANÉ MATERIÁLY:

  Príloha č. 1 - Správa o činnosti Predstavenstva SKA za XIX. volebné obdobie (1,1 MB, 572 hits)

  Správa "Stav našich stavcov" (142,8 KB, 416 hits)

 

SCHVÁLENÉ MATERIÁLY:

  Zmena Štatútu Slovenskej komory architekvot z 18.5.2019 (189,3 KB, 438 hits)

  Overená účtovná závierka za roky 2017 - 2018 overená audítorom (127,0 KB, 361 hits)

  Návrh rozpočtu SKA na rozpočtové obdobie 2019-2020 (416,8 KB, 472 hits)

 

Informáca o výsledkoch volieb do orgánov Slovenskej komory architektov, prerokovaných a schválených materiáloch na Valnom zhromaždení v roku 2017.